Ekonomi Araştırmaları Merkezi

Günümüz dünyasında ekonomik gelişmişliğin toplumların istikrarında, huzurlu yaşamasında ve varlığını güven içinde devam ettirmesinde çok önemli bir rol oynadığına şüphe bulunmamaktadır. Benzer şekilde, ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyleri ile toplumların refah ve güvenlikleri arasında büyük ölçüde bir korelasyon olduğunu söylemek mümkündür. Yeryüzündeki hemen her faaliyetin ekonomik bir boyutunun bulunduğu, fikrî eserler de dâhil olmak üzere üretilen her türlü mal, hizmet, eser ve hatta bilginin parasallaştırılabildiği, ticaretin tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar geliştiği ve küresel bir nitelik kazandığı, ekonomik aklın hayatın pek çok alanına sirayet ettiği de bilinen gerçeklerdir. Kısacası içinde yaşadığımız çağda ekonomi, doğrudan ve dolaylı etkileriyle sıradan vatandaşın gündeminde bile en üst sıralarda yer almakta, ülkelerin politika yapıcılarının karar alma ve siyaset üretme süreçlerinde çok belirleyici bir değişken olmaktadır.

Güçlü, kırılganlık riskinden kurtulmuş, iç dinamikleri sağlam ve üretken bir ekonominin zor bir coğrafyada ayakta kalmanın asgarî şartı olduğu büyük ölçüde genel kabul gören bir husustur. Bu genel kabulü bir hareket noktası olarak benimseyen TASAV uzmanları; ekonomik zihniyet, ekonomi-politik, piyasa mekanizmaları, rekabetin tesisi, devlet müdahaleleri, teşvikler, vergi politikaları, ekonomik tasarruf araçları, ekonomik istikrar, kalkınma, büyüme, para ve maliye politikaları, borçlanma, cari açık, enflasyon, bankacılık, sermaye piyasaları, sanayileşme, dış ticaret, bütçe ve bütçeleme, kamu maliyesi, özelleştirme, mal ve hizmet borsaları, sigortacılık, işsizlik gibi konularda araştırmalar yapmaktadırlar.