Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Başkanın Mesajı

Değerli Okuyucular,

Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı; dünü, bugünü ve yarını tarihî, kültürel, siyasî ve sosyal derinlik içinde ve stratejik bakış açısı ile değerlendiren ve ufkun ötesine dönük tasarımlar ortaya koyan bir düşünce kuruluşudur. “Türk Akademisi” dünyayı Türkçe okuyan ve sadece millî vicdanın sesi olan Türk düşünce ve bilim insanlarının bir araya gelmesi ile oluşturulan kurumsal bir yapıyı ifade etmektedir.

19. Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 3 Mayıs 2012 tarih ve E.2012/211, K.2012/150 sayılı ilâmıyla kurulan Vakfımızın tescil kararı, 15 Mayıs 2012 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Vakfımız; yüksek değer ve anlamı olumsuz gelişmelerle örselenen demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, hakça paylaşım ve adalet gibi kavramların vücut bulduğu, millî ve mânevî bir ruhun evrensel doğrularla birleştiği, Türkiye merkezli yeni bir medeniyet arayışı içinde faaliyet yürütecek ve konumlanacaktır.

Bu çerçevede; bölgemizde ve dünyada gelişen yeni yapılanmalar ve bunların beraberinde getirdiği tehditler, umutlar ve fırsatlar karşısında Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik konumunun yeniden değerlendirilmesine; Türk toplumunun tarihî ve kültürel bağlarının olduğu bölgelerde stratejik işbirlikleri, kalıcı ittifaklar ve köklü dostluklar geliştirilmesine; rekabetçi bir ekonomik anlayışın, adil gelir dağılımının, fırsat eşitliğinin, sosyal adalet, sürdürülebilir çevre ve kalkınma bilincinin daha etkin ve yaygın bir biçimde yerleşmesine; ülkemizin sosyal barışına ve ekonomik ve sosyal refaha ulaşmış mutlu bireylerden oluşan bir millet olma arzusuna; vatandaşlarımızın millî kültür, yüksek medeniyet, gelişmiş insan hakları ve adaleti esas alan hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürebilmesine; demokrasinin korunması, geliştirilmesi ve kurumlaştırılmasına, demokratik hayatın önündeki engellerin kaldırılarak sivil demokratik anlayışın toplumsal hayatın tüm alanlarında etkin bir biçimde yaşanmasına; gençliğin Türk varlığına, Türk millî ülküsüne, Türk milliyetçiliğinin hedef ve prensiplerine sadakatle bağlı, evrensel düzeyde iddia sahibi olarak yetişmesine; Türk milletinin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesine ve Türk toplumunun sosyal dokusunun güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerde bulunacaktır.

TASAV bu amaç, ilke ve hedefler doğrultusunda; araştırmacılara, akademisyenlere, uzmanlara, siyaset yapıcılara, karar alıcılara ve Türk milletine faydalı ve hayırlı hizmetler sunma azim, irade ve kararlılığı ile bir araya gelen insanların yeni platformudur.

Saygılarımla,

İsmail Faruk AKSU
  TASAV Başkanı