< < < < < TASAV -TASAV - Türk Sanayiinde Yapısal Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 

Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Türk Sanayiinde Yapısal Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türk Sanayiinde Yapısal Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)

SUNUŞ

Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV), Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunların tespiti ve bunlara yönelik alternatif çözümler oluşturulması amacıyla “Beyin Fırtınası” toplantılarına başlamıştır. Bu kapsamda, TASAV tarafından daha önce yapılan çalıştaylarda ortaya konulan öncelikler de dikkate alınmak suretiyle tüm siyasî, sosyal, ekonomik ve stratejik alan ve konular değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır.

Küresel ve bölgesel gelişmelerin Türkiye jeopolitiğini yakından ilgilendirdiği bir süreçte, iç ve dış sorunların doğru teşhis edilmesi kuşkusuz doğru stratejilerin ve politikaların uygulamaya konulabilmesi bakımından önem arz etmektedir.

Siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda gittikçe büyüme, genişleme, yayılma ve bir kısmı da kangren olma istidâdı gösteren kimi sorunlar, aynı bakış açısıyla ve geniş bir vizyonla ele alınmayı beklemekte, bütüncül ve kuşatıcı bir anlayışla değerlendirilmeye ihtiyaç duymaktadır.

Siyasî alanda yürütülecek kuşatıcı reform hamlelerinin yanında, ekonomik ve sosyal alanlarda da önemli reformların yapılması, Türkiye’nin hedeflediği sıçramayı yapabilmesi için elzemdir. Bu düşüncelerden hareketle TASAV tarafından gerçekleştirilecek akademisyen ve uzmanların katılacağı bir dizi beyin fırtınası toplantısı ile Türkiye'nin “iyi yönetilen” bir ülke olabilmesine bilimsel katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Çalışmalar; yeni gelişmeleri, konunun evrensel boyutlarını, Türkiye’deki durumu, sorunları, eksiklik ve aksaklıkları değerlendiren; alternatif çözümlerin geliştirilmesini ve yeni politika önerilerini ihtiva eden; tüm meseleleri stratejik bakış açısı ile inceleyen ve diğer konularla bütünleşik olarak ele alan bir çerçevede yürütülmektedir.

Atila Bedir’in hazırladığı bu raporda; öncelikle dünya sanayiinde gözlemlenen yeni gelişmeler aktarılmakta, ardından Türk sanayi sektörü, ithalat ve ihracat potansiyeli dikkate alınarak incelenmektedir. Türk sanayi sektöründeki yapısal sorunları tespit eden raporun üçüncü bölümü ise bu sorunların çözümüne yönelik politika önerileri sunmaktadır.

Bu vesileyle, beyin fırtınası çalıştayına katılan bilim insanlarına, araştırmacılara ve uzmanlara teşekkür eder, çalışmaların neticesinde ortaya çıkardığımız objektif veri ve politika önerilerinin ilgililere ve karar alıcılara yararlı olmasını temenni ederim.

Saygılarımla,

İsmail Faruk AKSU
  TASAV BaşkanıİÇİNDEKİLER

1) DÜNYA SANAYİİ 
    1.1. İktisadi Faaliyetlerde Temel Eğilimler  
    1.2. Ülkelerin İmalat Sanayii Katma Değeri ve Yıllık Ortalama Büyümesi
    1.3. Ekonomide İmalat Sanayiinin Payı  
    1.4. Gelişmiş Ülke Sanayilerinin Sektörel Yapısı 
    1.5. Dünya Ekonomisi ile Türkiye Ekonomisi ve Sanayiinin Yakın Dönem Büyüme Performansı
    1.6. AB Ülkelerinde Sanayi Üretimi ve Sanayi Politikaları

2) TÜRKİYE SANAYİİ 
    2.1. Türkiye Ekonomisinin Sektörel Yapısı ve Sanayinin Payı 
    2.2. İmalat Sanayiinde Büyüme Oranları 
    2.3. Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanım Oranı
    2.4. Dış Ticaret Açığı 
    2.5. Sektörlerin Dış Ticareti
    2.6. Yatırım Malı, Ara Malı ve Tüketim Malı İthalatı 
    2.7. Sanayi Üretimi, İthalat ve İhracat Artışı Mukayesesi 
    2.8. İmalat Sanayii Sektörel Dış Ticareti 
    2.9. İmalat Sanayinin Sektörel Yapısı 
    2.10. İmalat Sanayinin Teknolojik Yapısı

3) POLİTİKA ÖNERİLERİ

 

Tamamını okuyun...