Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Yazım Kuralları ve Biçimsel Şartlar


Dergiye gönderilecek yazılar, işlediği konuya yeni bir boyut getirecek şekilde özgün ve daha önce hiçbir yayın organında yayınlanmamış olmalıdır.

Makaleler, dipnotlar dâhil 6.000-10.000 kelime; kitap tahlilleri ise 1500–2000 kelime arasında olmalıdır. 

Dergiye gönderilen bir makalenin yayımlanması Yayın Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde sözkonusu yazı ivedilikle değerlendirilmek üzere konuya hâkim iki hakeme gönderilir. Hakemlere yazar adı, yazarlara ise hakem adı bildirilmez. Hakem raporlarından birinin olumlu, diğerinin olumsuz olması hâlinde, yazı üçüncü bir hakeme gönderilir ve bu sonuca göre yazının yayımlanması hususunda karar verilir. 

Dergide yayınlanan yazıların tüm telif hakları, TASAV tarafından belirlenecek telif ücretinin yazara ödenmesiyle birlikte TASAV’a geçmiş olur. Yazının tamamının başka bir yayın organında yayınlanması TASAV’ın iznine tâbidir.

Makalelerde, kullanılan kaynakların alfabetik olarak sıralandığı kaynakçanın, dipnotların ve diğer şekil şartlarının aşağıdaki yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanması gerekmektedir.

İmla: Dergiye gönderilen yazılar, Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu’na (kısaltmalar dâhil) uymak zorundadır. Yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır.

Başlık: Başlık, içerikle uyumlu olarak en çok 10-15 sözcükten ibaret tamamen büyük harfle, koyu (bold) ve 12 punto olmalıdır. Ara başlıklar, bölüm başlıklar ve alt başlıklar sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde, 11 punto ile koyu yazılmalıdır.

Yazar adı ve adresi: Makale yazarı, ad ve soyadı ile unvanını yazı başlığının altına (*) işaretini belirterek yazılmalıdır. Bu işaret, dipnotta gösterilecek, makale yazarının kurumu ve unvanı yazılacaktır. Herhangi bir kurumda görev yapmayan yazarlar, konumuna uygun sıfatları kullanmalıdır: Araştırmacı, yazar vb.

Özet ve anahtar sözcükler: Makalelere Türkçe özet ve anahtar kelimeler ile İngilizce özet (abstract) ve İngilizce anahtar kelimeler (keywords) eklenmelidir. Özetler 100 kelimeyi aşmamalı, anahtar kelimeler beş adetle sınırlandırılmalıdır.

Ana metin: Yazılar, Times New Roman tipi ile 12 punto büyüklüğünde ve 1,15 satır aralığıyla yazılmalıdır. Alıntılar italik harflerle ve tırnak içinde verilmeli; beş satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan birer santimetre içeride, blok hâlinde ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

Sayfa Numarası: Yazılara sayfanın sonunda düz sayılarla (1,2…) numara verilmelidir.

Kaynak gösterme: Metin içinde yapılan göndermeler soyadı, basım yılı, gerektiğinde sayfa numarası parantez içinde belirtilmelidir: (Gayret 2010), (Gayret 2010: 83). Yazarın aynı yıl yayımlanmış birden çok eserine gönderme yapılmışsa (Turhan 2010a Turhan 2010b); birden çok kaynağa gönderme yapılmışsa (Aksu 2008, Yılmaz 2009) şeklinde belirtilmelidir. Birden çok yazar adı yazılmalı ve “vd” kısaltması kullanılmalıdır: (Koçak vd. 2005) Dipnotlar yalnızca açıklamalar için kullanılmalı, sayfa altında ve numaralandırılarak gösterilmelidir. Herhangi bir internet adresine yapılan göndermelerde bu adresler kaynaklar arasında verilmeli ve indirme tarihi belirtilmelidir:

Kaynakça: Yararlanılan kaynaklar, yazının sonunda “Kaynakça” bölümünde, APA 6.0 stili kullanılarak 10 punto alfabetik sıra ile verilmelidir. Örnek olarak:

Tek yazarlı kitap:
Gökalp, Z. (1997). Türkçülüğün Esasları. İstanbul: İnkılap Kitapevi.

Çeviri kitap:           
Hoy, W. K. ve Miskel, C. G. (2010). Eğitim Yönetimi. (çev. S. Turan), Ankara: Nobel.

İki yazarlı kitap:
Kıran, Z. ve Kıran E. (2001). Dil Bilimine Giriş. Ankara: Seçkin Yayınları.

Üç yazarlı kitap:
Andıç, F., Andıç, S. ve Koçak, M. (2010). İbn Haldun: Hayatı ve Eserleri Üzerine Düşünceleri. Ankara: Kadim

Üçten çok yazarlı kitap:
Korkmaz, Zeynel vd. (2001), Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri. Ankara: Yargı Yayınları.

Derleme kitap içinde bölüm:
Altan, S. (2013). “Osmanlı’ya Doğudan Bakmak: 20. Yüzyıl Dönümünde Çin’de Osmanlı Algısı ve Milliyetçilik”. Türkiye’de Çin’i Düşünmek. (Der.) S. Esenbel, İ. Togan ve A. Atlı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 90-115.

Birden çok baskısı olan Kitap:
Yusuf Has Hacib (2017). Kutadgu Bilig. (çev. A. Çakan), 3. Basım, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Birden Çok Ciltli Kitap:
Ögel, B. (1971). Türk Kültürünün Gelişme Çağları (Cilt 2). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Tek yazarlı makale:
Sarıkaya, Y. (2014). Ağustos 2008 Savaşı Sonrasında Gürcistan Dış Politikası. Karadeniz Araştırmaları, 31 (31): 1-16.

Yayımlanmamış Tez:
Aydın, G. (2008). Orhan Türkdoğan’ın Devlet Anlayışı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Elektronik Kaynak:
Duman, B. (2017). ABD Irak’ı İran’a kaptırmak istemiyor. Al Jazeere Türkiye, 9 Mart 2017, http://www.aljazeera.com.tr/gorus/abd-iraki-irana-kaptirmak-istemiyor (erişim: 10.04.2017).