Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Siyaset, Hukuk ve Yönetim Araştırmaları Merkezi

İster düşünülebilecek en küçük yapıya kadar bölünmüş ve indirgenmiş olsun, isterse hem toprak ve nüfus hem de etki sahası ve nüfuz açısından çok büyük bir mekanizmaya dönüşmüş olsun, bir toplumun belirli bir coğrafya üzerinde örgütlü biçimde yaşaması formel organizasyonlara sahip olmasıyla mümkündür. Adına devlet denilen devasa mekanizmanın ve onun toplumla alan ilişkilerinin belirlenmesi siyaset ve hukuk yoluyla olmaktadır. Siyaset ve hukukun bu sürecin içindeki rolü, kapsamı ve niteliği de, yönetim işlevinin özelliklerini ortaya çıkarmaktadır. Denilebilir ki siyaset, yönetim ve hukuk farklı disiplinler olmakla birlikte, birbirlerini sürekli olarak ve karşılıklı biçimde etkilemektedirler. Çağın hızlı akan ve büyük bir hızla değişen dinamikleri, her üç disiplinde de yeni yaklaşımları, yorumları, değerlendirmeleri beraberinde getirmektedir. Hukukta yepyeni içtihatlar ortaya çıkmaktadır. Benzer şekilde siyaset biliminde yeni sorunlar temel tartışma konusu olmakta, yönetimde birçok farklı yönetim biçimleri ve kuramlar ortaya atılmaktadır.

Toplumların idaresinde hayatî bir role sahip olan ve birbirlerini de karşılıklı olarak etkileyen siyaset, hukuk ve yönetim alanında çalışan TASAV uzmanları; anayasa, Türk mevzuatında güncel sorun ve tartışmalar, yargı reformu ve sorunları, idarî yargı kararları, adalet hizmetleri, insan hakları, azınlık hakları, yasama ve denetim süreçleri, demokratikleşme, özgürlük, azınlık hakları, siyaset ve etik, siyasî partiler, egemenlik, modern yönetim yaklaşımları, kamu yönetimi reformu, bürokratik örgütler ve yapılanmalar, karar alma süreç ve mekanizmaları, seçimler ve seçim sistemleri, demokrasi ve demokratikleşme, yerel yönetimler, kamu politikaları gibi konularda bilimsel ve akademik araştırmalar yapmaktadırlar.

  • 1
  • 2