TASAV -TASAV - Dünyada ve Türkiye'de Telekomünikasyon Sektörünün Bugünü ve Geleceği
Dünyada ve Türkiye'de Telekomünikasyon Sektörünün Bugünü ve Geleceği

Dünyada ve Türkiye'de Telekomünikasyon Sektörünün Bugünü ve Geleceği

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)

SUNUŞ

Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV), Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunların tespiti ve bunlara yönelik alternatif çözümler oluşturulması amacıyla “Beyin Fırtınası” toplantılarına başlamıştır. Bu kapsamda, TASAV tarafından daha önce yapılan çalıştaylarda ortaya konulan öncelikler de dikkate alınmak suretiyle tüm siyasî, sosyal, ekonomik ve stratejik alan ve konular değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır.

Küresel ve bölgesel gelişmelerin Türkiye jeopolitiğini yakından ilgilendirdiği bir süreçte, iç ve dış sorunların doğru teşhis edilmesi kuşkusuz doğru stratejilerin ve politikaların uygulamaya konulabilmesi bakımından önem arz etmektedir.

Siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda gittikçe büyüme, genişleme, yayılma ve bir kısmı da kangren olma istidâdı gösteren kimi sorunlar, aynı bakış açısıyla ve geniş bir vizyonla ele alınmayı beklemekte, bütüncül ve kuşatıcı bir anlayışla değerlendirilmeye ihtiyaç duymaktadır.

Siyasî alanda yürütülecek kuşatıcı reform hamlelerinin yanında, ekonomik ve sosyal alanlarda da önemli reformların yapılması, Türkiye’nin hedeflediği sıçramayı yapabilmesi için elzemdir. Bu düşüncelerden hareketle TASAV tarafından gerçekleştirilecek akademisyen ve uzmanların katılacağı bir dizi beyin fırtınası toplantısı ile Türkiye'nin “iyi yönetilen” bir ülke olabilmesine bilimsel katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Çalışmalar; yeni gelişmeleri, konunun evrensel boyutlarını, Türkiye’deki durumu, sorunları, eksiklik ve aksaklıkları değerlendiren; alternatif çözümlerin geliştirilmesini ve yeni politika önerilerini ihtiva eden; tüm meseleleri stratejik bakış açısı ile inceleyen ve diğer konularla bütünleşik olarak ele alan bir çerçevede yürütülmektedir.

Ejder Oruç tarafından kaleme alınan bu raporda; dünya ve Türkiye telekomünikasyon sektöründe öne çıkan teknolojiler, düzenlemeler, pazar verileri ile abone bilgileri karşılaştırılmalı olarak ele alınmakta ve Türkiye için gelecek öngörüleri ve hedeflerin belirlenmesine ilişkin önerilerde bulunulmaktadır.

Bu vesileyle, telekomünikasyon sektörü konulu beyin fırtınası çalıştayımıza katılan bilim insanlarına, araştırmacılara ve uzmanlara teşekkür eder, çalışmaların neticesinde ortaya çıkardığımız objektif veri ve politika önerilerinin ilgililere ve karar alıcılara yararlı olmasını temenni ederim. 

Saygılarımla,

İsmail Faruk AKSU
  TASAV Başkanı İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
1. SEKTÖRDE MEVCUT DURUM
    1.1. Yetkilendirme
       1.1.1. Yetkilendirmenin Amacı ve Tanımı
       1.1.2. Yetkilendirme Rejimi 
       1.1.3. Yetkilendirilmiş İşletmeciler
    1.2. Sabit Telefon Hizmetleri

    1.3. Mobil Telefon Hizmeti
    1.4. Sabit/Mobil Genişbant
       1.4.1. Sabit/Mobil Genişbant Altyapıları ve Teknolojileri
       1.4.2. Genişbant Hizmetler
    1.5. Diğer Hizmetler 
       1.5.1. Altyapı İşletmeciliği Hizmeti
       1.5.2. İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti
       1.5.3. Sanal Mobil Şebeke Hizmeti
       1.5.4. Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti
       1.5.5. GMPCS Hizmetleri
       1.5.6. Rehberlik Hizmeti 
       1.5.7. Hava Taşıtlarında GSM 1800 Mobil Telefon Hizmeti
    1.6. Yerli üretim

2. ÖNGÖRÜLER VE BEKLENTİLER
    2.1. Sabit/Mobi Telefon Pazarı
    2.2. Sabit/Mobil Genişbant Pazarı
       2.2.1. Genişbant Altyapıları ve Teknolojileri 
       2.2.2. Toptan Erişim Modelleri ve Tarifelerin Seyri
       2.2.3. Rekabet Ortamı
       2.2.4. Genişbant Altyapılar Üzerinden Sunulan Hizmetlerin Geleceği
       2.2.5. Türkiye’de ve Dünyada İnternet Hızlarının Gelişimi ve Beklentiler
       2.2.6. Yeni Frekans ve Altyapı İhtiyaçları
    2.3. Diğer Hizmetler 
    2.4. Bilgi Teknolojileri Altyapısının Kalkınmaya Etkisi
    2.5. Yerli üretim

3. HEDEF VE POLİTİKALAR
    3.1. Sabit/Mobil
    3.2. Sabit/mobil genişbant
    3.3. Yerli üretim

4. SONUÇ VE ÖNERİLER


 

Tamamını okuyun...