Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Dünya Ekonomik Görünümü ve Türkiye Ekonomisinin 2013 Yılı Performansı

Dünya Ekonomik Görünümü ve Türkiye Ekonomisinin 2013 Yılı Performansı

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)

İçindekiler

GİRİŞ 
1) DÜNYA EKONOMİSİ
    1.1. Dünya Ekonomisinde Uzun Dönemli Eğilimler
    1.2. Dünya Ekonomik Büyümesi: Küresel Ekonomik Kriz ve Borç Krizleri  
    1.3. AB Ülkeleri Sanayi Üretimi
    1.4. Kamu Borçlanması
    1.5. Küresel Ekonomide Gelecek Döneme İlişkin Beklentiler
2) 2013 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE SANAYİİ.............................................. 9
    2.1. Makroekonomik Temel Sorunlar ..........................................................................................9
           2.1.1. Düşük Tasarruf Oranı......................................................................................................... 9
           2.1.2. Dış Ticaret Açığı.................................................................................................................... 9
           2.1.3. Cari Açık..................................................................................................................................10
           2.1.4. Dış ve İç Borçlar ..................................................................................................................11
    2.2. Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH)..........................................................................................11
           2.2.1. Harcamalar İtibarıyla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla....................................................11
    2.3. Sanayi Üretimi.............................................................................................................................12
    2.4. İmalat Sanayii Kapasite Kullanım Oranı.........................................................................13
    2.5. İhracat.............................................................................................................................................13
    2.6. İthalat ..............................................................................................................................................13
    2.7. İşsizlik .............................................................................................................................................14
    2.8. FED’in Tahvil Alımlarını Azaltma Kararının Piyasalara Etkisi.............................14
    2.9. Türkiye Ekonomisi Büyüme Tahminleri ........................................................................14
 SONUÇ


Giriş

Günümüzde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler, dünya ölçeğinde konumunu yükseltmek, uluslararası rekabet üstünlüğü sağlayarak artan dünya ticaretinden daha fazla pay alabilmek ve vatandaşlarının refah düzeyini artırmak için birbirleriyle çetin bir rekabet içerisindedirler. Bu rekabette, bilgi ve iletişim teknolojilerinde kaydedilen köklü gelişmelerle birlikte bilgiye dayalı üretim, yenilik yapabilme ve verimlilik artışları geçmişe kıyasla daha da önem kazanmakta,  nitelikli işgücü başta olmak üzere mevcut faktör donanımını en uygun biçimde değerlendirerek rekabetçi üstünlükler oluşturabilme kabiliyeti belirleyici olmaktadır.

Bir ekonomide, uzun dönemde elzem olan sürdürülebilir bir iktisadi büyümenin sağlanması, ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için öncelikle makro dengelerin sağlıklı olması gerekmektedir. Bununla birlikte, ekonomideki yapısal kırılganlıkları giderecek ve makro dengeleri destekleyecek nitelikte, yerel kaynaklara dayalı, bilgi ve teknoloji yoğun, yüksek katma değerli, uluslararası düzeyde rekabet gücüne sahip mal ve hizmet üretimi bilhassa önem arz etmektedir.

Bu çerçevede, ekonomide bir yandan makro düzeyde tasarruf-yatırım dengesi, dış ticaret ve cari denge, bütçe dengesi, borç düzeyi ve fiyat istikrarı gibi konular üzerine eğilinirken, büyüme oranı ve büyümenin kaynakları, yatırım, üretim ve ihracat yapabilme ve yeterli istihdam oluşturabilme kapasitesi de bir bütünlük içerisinde özenle ele alınması gereken temel hususlardır. Diğer taraftan, mal ve sermaye hareketlerindeki serbestleşme ile artan mal ve finansal akımların ülkeleri birbirine daha bağımlı kıldığı günümüz dünyasında, özellikle büyük ekonomilerde yaşanan finansal ve ekonomik dalgalanmaların, ekonomik ve siyasi kırılganlıklarına bağlı olarak diğer ülkeleri etkilediği de bir gerçektir.

Bu çalışmada ulusal ve uluslararası resmi verilere dayalı olarak, öncelikle dünya hasılası, dış ticareti ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları yönüyle dünya ekonomisinde yaşanan uzun dönemli eğilimler, dünya ekonomisinin son dönemdeki büyüme performansı ve geleceğe yönelik beklentiler, bu dönemde karşı karşıya kalınan küresel ekonomik kriz ve borç krizlerinin seyri ile Amerikan Merkez Bankası FED’in tahvil alım kararlarının gelişmekte olan piyasalara etkileri analiz edilmektedir. Daha sonra, Türkiye ekonomisinin 2013 yılı itibarıyla tasarruf-yatırım açığı, dış ticaret açığı, cari açık, borç stoku gibi bilhassa önem arz eden temel makroekonomik sorunları incelenmektedir. Ayrıca Türkiye ekonomisinin son yıllardaki büyüme performansı, büyümenin kaynaklarındaki durum, sanayi üretimi, kapasite kullanımı, ihracat, ithalat, işsizlik düzeyi ele alınmakta ve geleceğe yönelik tahmin ve değerlendirmelerde bulunulmaktadır.

Devamı için tıklayınız

Tamamını okuyun...