< < TASAV -TASAV - Türkiye’de Rekabet Mevzuatı ve Politikalarına İlişkin Bir Değerlendirme
Türkiye’de Rekabet Mevzuatı ve Politikalarına İlişkin Bir Değerlendirme

Türkiye’de Rekabet Mevzuatı ve Politikalarına İlişkin Bir Değerlendirme

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)

SUNUŞ

Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV), Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunların tespiti ve bunlara yönelik alternatif çözümler oluşturulması amacıyla “Beyin Fırtınası” toplantılarına başlamıştır. Bu kapsamda, TASAV tarafından daha önce yapılan çalıştaylarda ortaya konulan öncelikler de dikkate alınmak suretiyle tüm siyasî, sosyal, ekonomik ve stratejik alan ve konular değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır.

Küresel ve bölgesel gelişmelerin Türkiye jeopolitiğini yakından ilgilendirdiği bir süreçte, iç ve dış sorunların doğru teşhis edilmesi kuşkusuz doğru stratejilerin ve politikaların uygulamaya konulabilmesi bakımından önem arz etmektedir.

Siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda gittikçe büyüme, genişleme, yayılma ve bir kısmı da kangren olma istidâdı gösteren kimi sorunlar, aynı bakış açısıyla ve geniş bir vizyonla ele alınmayı beklemekte, bütüncül ve kuşatıcı bir anlayışla değerlendirilmeye ihtiyaç duymaktadır.

Siyasî alanda yürütülecek kuşatıcı reform hamlelerinin yanında, ekonomik ve sosyal alanlarda da önemli reformların yapılması, Türkiye’nin hedeflediği sıçramayı yapabilmesi için elzemdir. Bu düşüncelerden hareketle TASAV tarafından gerçekleştirilecek akademisyen ve uzmanların katılacağı bir dizi beyin fırtınası toplantısı ile Türkiye'nin “iyi yönetilen” bir ülke olabilmesine bilimsel katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Çalışmalar; yeni gelişmeleri, konunun evrensel boyutlarını, Türkiye’deki durumu, sorunları, eksiklik ve aksaklıkları değerlendiren; alternatif çözümlerin geliştirilmesini ve yeni politika önerilerini ihtiva eden; tüm meseleleri stratejik bakış açısı ile inceleyen ve diğer konularla bütünleşik olarak ele alan bir çerçevede yürütülmektedir.

Hilmi Bolatoğlu’nun hazırladığı bu raporda; Türk rekabet hukukunun temellerini oluşturan kurallar incelenmekte, rekabet hukukuna ilişkin görüş ve öneriler, “maddi hukuk”, “usul hukuku” ve “kurumsal yapı” başlıkları altında irdelenmektedir. Çalışmanın 3. Bölümünde yapılan değerlendirme ile Türkiye’de yürürlükte olan rekabet politikaları ve bu yöndeki düzenlemelerin temel sorunları ortaya konmakta ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler sunulmaktadır.

Bu vesileyle, beyin fırtınası çalıştayına katılan bilim insanlarına, araştırmacılara ve uzmanlara teşekkür eder, çalışmaların neticesinde ortaya çıkardığımız objektif veri ve politika önerilerinin ilgililere ve karar alıcılara yararlı olmasını temenni ederim.

Saygılarımla,        

İsmail Faruk AKSU
  TASAV BAŞKANIİÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ   
2. REKABET KANUNUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
    2.1. Maddi Hukuk Hükümleri   
       2.1.1. Yasak Anlaşmalar ve Muafiyet Sistemi   
       2.1.2. Uyumlu Eylem Karinesi 
       2.1.3. Hakim Duruma İlişkin Düzenleme
       2.1.4. Yoğunlaşma (Birleşme-Devralma) İşlemlerinin Kontrolüne İlişkin Düzenleme 
    2.2. Usul Hukuku Hükümleri
       2.2.1. Yoğunlaşma İşlemleri 
       2.2.2. Uzlaşma 
       2.2.3. Yerinde İnceleme Yetkisi
    2.3. Kurumsal Yapıya İlişkin Hükümler
       2.3.1. Rekabet Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığı  
       2.3.2. Rekabet Kurumu Hizmet Birimleri
3. REKABET POLİTİKASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER


 

Tamamını okuyun...