Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Cumhuriyet Dönemi Ekonomik ve Sektörel Politikaların Gelişimi

Cumhuriyet Dönemi Ekonomik ve Sektörel Politikaların Gelişimi

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)

 

SUNUŞ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “en büyük eserim” dediği Cumhuriye­timizin kuruluşunun yüzüncü yılına ulaşmanın gurur ve mutluluğu içe­risindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık Türk devlet tarihinin is­tiklal mücadelesinin ardından büyük bir ruh ve şevkle yükseltilmiş zafer burcudur. Türk milletinin Mustafa Kemal öncülüğünde yürüttüğü Millî Mücadele’den kesin bir zaferle çıkışının üzerinden geçen 100 yıl içerisin­de gelişerek ve güçlenerek dünyanın en saygın ülkelerinden biri olmayı başaran Türkiye, demokratik gelişimi, güçlü ekonomisi, doğal ve beşerî kaynak potansiyeli ile geleceğin süper güçlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Millî Mücadele ile başlayan, TBMM’nin açılmasıyla ve Cumhuriyetin ila­nıyla hareketlenen siyasî, askerî, hukukî, ekonomik, sosyal ve teknolojik dönüşüm ve kalkınma hamleleri, toplum hayatının her alanında ve idarî sistemde önemli ve hızlı bir gelişme sürecinin dinamiklerini oluşturmuş­tur. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında başlayan geniş kapsamlı kalkınma hamleleri, yüz yıl boyunca bazen hızlı bazen yavaş ama süreklilik içinde sürdürülmüş, aynı zamanda millî irade, insan hakları ve hukukun üstün­lüğünü esas alan demokratik gelişim süreci de ilerlemiş ve tüm alanlarda önemli kazanımlar elde edilmiştir.

Cumhuriyet, tamamladığı bir asırda bilimden sanata, ziraatten ulaşıma, sağlıktan savunmaya her alanda büyük başarılara imza atarken, Türk devleti uluslararası sistemdeki tüm kırılmalara, sarsıntılara, krizlere ve Anadolu’nun etrafındaki sayısız ihtilaflara rağmen mevcudiyetini ve bü­tünlüğünü korumakla kalmamış başka milletlere ve devletlere kimi za­man örnek kimi zaman da umut olmuştur.  

Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) ola­rak; Türk milletinin gelişimine ve yükselmesine katkı sağlamak, sosyal ve entelektüel beslenmeye takviyede bulunmak, kazanımlarıyla birlik­te Cumhuriyetimizi yarınlara daha güçlü bir şekilde taşımak ve ilelebet pâyidar kılmak inanç ve iradesiyle kalıcı eserler oluşturmayı amaçladık. Bu doğrultuda, Türkiye’nin tarihî ve kültürel müktesebatını, bölgesel ve küresel gelişmeleri ve ülkemizin önünde duran fırsat ve riskleri göz ardı etmeden gelecek vizyonu oluşturabilecek yeni fikir ve politikaları gün ışı­ğına çıkarmak gayesiyle, “Cumhuriyetin 100. Yılı” adında bir kitap dizisi oluşturarak Türkiye’nin bir asırlık gelişim sürecini tahlil etmeye gayret ettik.

Odak noktası “Lider Ülke Türkiye” vizyonu olmak üzere, Türk tarih ve kültür hayatına, siyasî, askerî ve hukukî alana ilişkin gelişmeler, dış poli­tika, güvenlik, ekonomik ve sosyal sektörler gibi farklı disiplinlerde ala­nında uzmanlaşmış akademisyenlerce hazırlanan makalelerden oluşan kitaplarımızda; tarihî süreç analizi yanında daha gelişmiş, müreffeh bir Türkiye’ye erişilmesini ve ülkemizin küresel ölçekte belirleyici olmasını mümkün kılacak yeni fikir ve politikalar da irdelenmiştir.

İnancımız odur ki Cumhuriyetin kazanımları ile Türkiye’nin önü açık, ufku aydınlıktır. Türkiye’nin, sahip olduğu maddî ve kültürel sermaye unsurları ile manevî değerleri, köklü devlet tecrübesiyle ortaya koyacağı vakur duruş, her zaman itibar görmesini ve sözünün dinlenir olmasını sağlayacaktır. Türkiye, küresel düzeyde söz sahibi, siyasî, ekonomik ve diplomatik alanda belirleyici bir güç olacaktır.

Bu düşüncelerden hareketle, “Cumhuriyetin 100. Yılı” dizisi içinde de­ğerli bilim insanı Sayın Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN’in editörlüğünde ha­zırlanan, “Cumhuriyet Dönemi Ekonomik ve Sektörel Politikaların Gelişimi” başlıklı bu kitap, Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk’ün öncülüğünde başlatılan kalkınma hamleleri ile ilerleyen süreçte uygulanan ekonomik ve sektörel politikalara ilişkin değerlendirmelerden oluşmaktadır.

Literatüre önemli katkı sunacağına ve referans bir eser olacağına inandı­ğımız bu kitap, alanlarında temayüz etmiş değerli uzman ve bilim insan­ları Prof. Dr. Mehmet GÜNAL, Prof. Dr. Okan TAŞAR, Prof. Dr. Savaş ÇEVİK, Prof. Dr. Ertuğrul KARAÇUHA, Prof. Dr. Birol AKGÜL, Prof. Dr. Ahmet Bedri ÖZER, Prof. Dr. Hakan YILDIRIM, Prof. Dr. Ömer ÇE­TİN, Prof. Dr. Müdahir ÖZGÜL, Doç. Dr. Abdulkadir BEKTAŞ, Doç. Dr. Yücel NAMAL, Doç. Dr. Ahmet ATALAY, Dr. Atila BEDİR, Dr. Serhan ÜNAL, Dr. Tacinur AKÇA, Dr. Musa Caner SAYIN, Dr. Ahmet A. ÜN­GEN, Ahmet ÇANGA, Canan KARAMAN, Murat YAZICI, Erol KABİL’ den oluşan güçlü bir akademik ve uzman kadronun çok kıymetli bilimsel çalışmalarıyla hazırlanmıştır.

Kitabın, okuyucu ve araştırmacılara yararlı olması ve yeni ufuklar açması dileğiyle, başta Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN olmak üzere eserin ortaya çık­masında emek veren isimlerini zikrettiğimiz kıymetli bilim insanlarına, TASAV çalışanlarına ve kitabın hazırlanması ile yayınında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle, “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” diyen Cumhuriyetimi­zin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm kurucu kahramanları, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum.

İsmail Faruk AKSU
TASAV Başkanı


 

İÇİNDEKİLER

İsmail Faruk AKSU / Sunuş

Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN / Giriş

Prof. Dr. M. Okan TAŞAR & Prof. Dr. Savaş ÇEVİK
Küresel Ekonomi Politikaları Döngüsünde Türkiye Cumhuriyetinin Yüzyılı

Prof. Dr. Mehmet GÜNAL  
Türkiye’nin Ekonomik ve Parasal Tarihi: 1923-2023

Dr. Atila BEDİR
Türkiye Cumhuriyeti’nin İktisadi Kalkınma Sürecinde Sanayileşme Politikaları ve Sanayinin Gelişimi

Prof. Dr. Müdahir ÖZGÜL
Cumhuriyet Dönemi Toprak ve Arazi Kullanım Meselemiz

Prof. Dr. Hakan YILDIRIM & Canan KARAMAN
Tarımsal Üretimde Mesleki Eğitimin Dünü, Bugünü ve Değişmeyen Önemi

Prof. Dr. Ömer ÇETİN, Erol KABİL & Dr. Musa Caner SAYIN
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Gıda Alanındaki Gelişmeler

Doç. Dr. Ahmet ATALAY
Cumhuriyet Döneminde Ulaşımın Genel Değerlendirmesi

Dr. Öğr. Üyesi Serhan ÜNAL
Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Türkiye’nin Enerji Profili

Doç. Dr. Abdulkadir BEKTAŞ
Türkiye’nin Çevre ve İklim Değişikliğiyle Mücadele Politikaları

Doç. Dr. Yücel NAMAL & Murat YAZICI
Türkiye’de Sanayileşme Süreci Üzerine Bir Değerlendirme

Dr. Öğr. Üyesi Tacinur AKÇA
Atatürk Dönemi Sanayileşme: Ekonomide Bağımsızlık Mücadelesi

Ahmet ÇANGA
Turizm Sektörünün Tarihsel Gelişimi ve Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri

Prof. Dr. Ertuğrul KARAÇUHA
Cumhuriyetin 100. Yılını Tamamlarken Bilgi, Bilgi Toplumu ve Dünyadaki Gelişim
Eğilimleri Üzerine Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Birol AKGÜL
Türkiye’nin Yerel Kalkınma Çalışmalarında Gelecek Vizyonu İçin Bir Model Önerisi:
Odaklı Yerel Kalkınma Modeli

Prof. Dr. Ahmet Bedri ÖZER & Dr. Öğr. Ü. Ahmet A. MÜNGEN
Yapay Zekâ’nın Türkiye Perspektifinden Tarihçesi, Toplumsal Etkileri ve
Hükûmet Politikaları Üzerindeki Rolü

 

 

 

Tamamını okuyun...