< < TASAV -TASAV - Düşünce Dünyasında TÜRKİZ

Düşünce Dünyasında TÜRKİZ

 

Sayı 45: Avrasya Bölgesinde Enerji Güvenliği

Dergimizin bu sayısında Prof. Dr. Timuçin Kodaman’ın sayı editörlüğünde ülkemiz ve bölgemiz açısından son derece önemli olan enerji konusunu tüm yönleriyle ele aldık. Enerji arz güvenliğini ve uluslararası ilişkiler boyutunu dikkate alan makalelerin okuyucularımıza, uzmanlara ve politika yapıcılara ışık tutacağına inanıyoruz. 

Sayı 44: Para Vakıfları

Sosyal ekonomi kavramı; kooperatifler, birlikler, dernekler ve vakıflardan oluşan, kamu sektörü ve kâr amaçlı özel sektörün yanı sıra üçüncü bir sektörü ifade etmektedir. Kâr amacı gütmeyen bu kuruluşlar dünyada hükûmet dışı kuruluşlar (NGO), ülkemizde ise sivil toplum kuruluşları (STK) olarak isimlendirilmektedir. Dergimizin bu sayısının konu başlığı olan para vakıfları da bu kuruluşlardan biridir.

Sayı 43: Bilişim ve Teknoloji

Teknoloji sosyal hayatın içine gittikçe artan bir derecede etki ederken, teknoloji ve bilişimin sadece fen bilimleri alanını ilgilendiren kavramlar olmadığını bizzat tecrübe ederek görmekteyiz. Tam da bu sebeple, konunun bir sosyal bilim dergisinde ele alınmasını uygun gördük ve dergimizin bu sayısını “teknoloji ve bilişim” konularına ayırdık.

Sayı 42: Sürgün ve Göç

Dergimizin bu sayısında değişik bölgelerden Anadolu’ya doğru gerçekleşen göç olgusunun tarihî ve sosyolojik boyutu üzerine inceleme ve araştırmaları içeren çalışmaların yanı sıra uluslararası hukuk açısından ve günümüzde yaşanan insani dramlar açısından inceleyen yazılara yer verilmiştir.

Sayı 41: Türk'ün Millî Ülküsü: Kızılelma

Zeytin Dalı Operasyonunda bir Mehmetçiğimizin istikâmet olarak “Kızılelma’yı” göstermesi sebebiyle Kızılelma kavramı tekrar gündeme gelmiş ve tartışılmaya başlanmıştır. Biz de dergimizin bu sayısında Türk kültüründe ve Türk devlet felsefesinde mihenk taşı olan ve tarih boyunca önemini hiç yitirmeyen Kızılelma kavramını enine boyuna ele almaya çalıştık.

Sayı 40: Yönetim ve Hukuk

Düşünce Dünyasında Türkiz’in bu sayısında, ulusal ve uluslararası güncel hukuki gelişmelerin ülkemize yönelik etkisini dikkate alarak, sayı başlığımızı “Yönetim ve Hukuk” olarak belirledik ve Türk kamu idaresine ilişkin temel meseleler ile bu meselelere yönelik çözüm önerilerini mercek altına aldık.

Sayı 39: Kadın ve Mitoloji-II

Dergimizin "Kadın ve Mitoloji-II" başlıklı 39. sayısında edebiyattan sanata, dini kaynaklardan insan anlayışlarına ve halk anlatılarına kadar geniş bir yelpazeye seslenen akademik çalışmalarda kadın kavramı eleştirel irdelemeler ışığında ele alınmaktadır.

Sayı 38: Kadın ve Mitoloji-I

Mitoloji, insanın sosyal hayatta yerini almasıyla birlikte belirginleşmiş ve zamanla dillerin, kültürlerin, ritüellerin, inançların, davranışların, yaşama biçimlerinin, ekonomilerin, tıbbın vb. alanların çoğunun kodları unutulmuş genetik şifreleri olarak millet hayatındaki yerini almıştır.

Sayı 37: Ekonomi ve Dinamikleri

Dergimizin Ekonomi ve Dinamikleri başlıklı bu sayısında ekonomiyle doğrudan veya dolaylı ilintili ve ona etkide bulunan alanlarla ilgili çalışmalara yer vermeye çalıştık. Genel çerçevede kuramsal irdelemelerin yanı sıra Türkiye ve Türk ekonomisi odaklı uygulamalı örneklere de rastlamak mümkündür. Hatta vergi teşvikleri bağlamında Türkiye ve AB uygulamalarının karşılaştırmalı bir çalışması da bulunmaktadır.

Sayı 36: İran: Kültür, Siyaset, Tarih-II

Düşünce Dünyamızda Türkiz’in İran başlıklı ikinci sayısını; uzun ve köklü siyasi geleneği bulunan ülkenin mevcut durumunu ve sıkıntılı süreçten geçen Ortadoğu jeopolitiğini hareket noktası kabul ederek daha çok sosyo-politik, etnik ve mezhep odaklı sorun ve konularla ilgili çalışmalarla sınırlamaya çalıştık.