Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Sayı 54 (Şubat 2020)

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)


EDİTÖRÜN NOTU

Bu sayımızda Kafkasya’dan Orta Asya’ya uzanan yazılarla huzurunuzdayız. Azerbaycan’dan Tacikistan’a farklı ülkelerle ve ekonomiden dış politikaya farklı konularla ilgili çalışmaların yanı sıra ABD istihbarat kurumlarına ilişkin bir çalışmaya daha yer verdik.

Prof. Dr. Savaş ÇEVİK ve Emomjafar ASHUROV, “Tacikistan Kamu Maliyesinin Genel Görünümü” başlıklı çalışmalarında; bağımsızlık sonrası Tacikistan kamu maliyesindeki gelişmeleri mali yönetim, kamu harcamaları ve kamu gelirleri ve mali disiplin bakımından incelemekte ve bu alanlardaki sorunları tespit etmeye çalışmaktadır. Kamu harcamalarında kamu kaynaklarının kullanımında düşük verimlilik ve yanlış önceliklendirme, vergilendirmede yüksek uyum maliyetleri ve etkinlik kaybının, önemli sorun alanları olarak ortaya çıktığını belirten yazarlar, mali yönetimin en önemli sorunlarının ise şeffaflık, güvenilirlik ve bütçe bilgilerinin raporlanması olduğu sonucuna varmakta ve bu hususlarda iyileştirmeye yönelik reformlar yapıl-masını önermektedir.

Mehmet Çağatay GÜLER, “Azerbaycan’ın Ulus İnşa Süreci: Dil Politikalarının Rolü” başlıklı İngilizce çalışmasında; Azerbaycan’ın ulus inşa sürecini, özellikle de dil politikası ve bu politikanın Sovyet sonrası dönemde ulus inşa sürecini nasıl şekillendirdiğini incele-mektedir. Çalışmada, Sovyetler Birliği’nin dil politikaları hakkında tarihî arka plan bilgisinin yanı sıra farklı liderlerin yönetimi altında dil politikaları çerçevesinde yaşanan değişimler ve bu değişimlerin nedenleriyle beraber ulus inşa süreci üzerindeki etkileri ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Sovyetler Birliği’nin çöküşüne müteakip Azerbaycan’ın ulus inşa sürecinde hükümet tarafından benimsenen dil politikalarına da değinen yazar, dil politikasının Azerbaycan’ın ulus oluşturma sürecinin vazgeçilmez bir parçası olduğu ve Azerbaycan ulusunu inşa ederken de önemli bir faktör olduğu sonucuna varmaktadır.

Dr. Engin KOÇ, “Konstruktivist Bağlamda Devrim Öncesi ve Sonrası İran’da Devlet ve Dış Politika Oluşumunu Etkileyen Faktörler” adlı makalesinde; devrim öncesi ve sonrası İran’da devlet, devlet kimliği ve devletin ana akım yönelimlerini konstrüktivist teori bağlamında incelemektedir. Modern İran devletinin değişim sürecindeki kırılımları tespit etmeyi ve bunların devlet kimliğinin değişimi açısından ne gibi sonuçlar doğurduğunu inceleyen çalışmada, Türk soylu bir hanedan olan Kaçarların son döneminde İran devlet ve bürokrasisinin içerisinde bulunduğu trajik durumun Şah dönemine olan etkisi, Şah döneminde devlet yapılanması, iç ve dış politik yönelimlerinin İran devrimine ve sonrasındaki sürece etkisi irdelenmektedir.

Dr. Mehmet ŞAHİN “Miras, Liberalizm ve Hegemonya Arasında: Orta Asya Politik Ekonomisini Arayış” başlıklı İngilizce çalışmasında; Orta Asya’nın politik ekonomisinin haritasını çıkarmak amacıyla bölgeye yönelik olan üç yaklaşım; post-koloniyalizm, liberalizmin başarısızlığı ve hegemonik istikrar teorisini incelemektedir. Bu yak-laşımların birbirleriyle yarışan değil, birbirini tamamlayan yakla-şımlar olduğu tezini savunan yazar, Orta Asya’nın hem liberal piya-sadan hem de yönetilen piyasadan farklılık gösterdiğini belirtmekte ve Orta Asya için bir politik ekonomi teorisi önermektedir.

Son olarak Mehmet ŞENCAN ve Dr. Murat TINAS “İstihbarat ve Dış Politika İlişkisi: ABD İstihbarat Topluluğu İncelemesi” adlı çalış-malarında ABD’de istihbarat ve dış politika ilişkisini ele almaktadır. Çalışmada “Dış politikada istihbarat teşkilatlarının rolü, işleyişi ve etkinliği” konularında somut sorulara cevap aranmaktadır. Bu amaçla Küba Füze Krizi, Vietnam Savaşı, Körfez Savaşı ve Irak Müdahalesi gibi vaka analizleri üzerinden ABD istihbarat topluluğu ve ABD dış politikası ilişkisinin ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.

Bir sonraki sayıda buluşmak üzere, iyi okumalar diliyoruz.


Prof. Dr. Mehmet GÜNAL
Editör


İÇİNDEKİLER

Mehmet GÜNAL Editörün Notu 7-8
Savaş ÇEVİK
Emomjafar ASHUROV
Tacikistan Kamu Maliyesinin Genel Görünümü  9-41
Mehmet Çağatay GÜLER Azerbaijan’s Nation-Building Process: Role of Language Policy 43-70
Engin KOÇ Konstruktivist Bağlamda Devrim Öncesi ve Sonrası İran’da Devlet ve Dış Politika Oluşumunu Etkileyen Faktörler 71-97
Mehmet ŞAHİN Between Legacy, Liberalism, And Hegemony: Search for A Central Asian Political Economy 99-121
Mehmet ŞENCAN
Murat TINAS
İstihbarat ve Dış Politika İlişkisi: ABD İstihbarat Topluluğu İncelemesi 123-146

 

Tamamını okuyun...