Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Sayı 57 (Kasım 2020)

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)

 

EDİTÖRÜN NOTU

Sosyal Bilimler alanındaki birçok farklı disipline ait yazılara yer verdiğimiz dergimizin yeni sayısıyla tekrar karşınızdayız. Bu sayımızda da enerjiden medya ve dış politika kadar farklı temaları, Çin ve Orta Doğu gibi farklı coğrafyaları inceleyen makalelere yer verdik. 

İlk olarak; Doç. Dr. Birol AKGÜL ile Ezgi Ceren KAYA’nın kaleme aldığı “Küresel Medya İşletmelerinin Ülkelerin Ekonomik, Sosyo-Kültürel ve Siyasal Yapılarına Etkileri” başlıklı makalede iletişim araçlarının gelişmesi ve küreselleşmenin etkisiyle ortaya çıkan küresel medya işletmelerinin mevcut ekonomik sistemin devamlılığını sağlamak üzere hareket ederek ticarî çıkarları için tüketici davranışlarını yönlendirdiği, bağımsız ve ulusal medyanın yaşama alanlarını yok ettiği, haberin tek elden ve birbirine benzer bakış açılarıyla taraflı yansıtılmasına sebep olduğu vurgulanmaktadır. Bu çalışmada küresel medya işletmelerinin ulusal ekonomiler üzerine yaptığı ekonomik etkiler ile sosyo-kültürel ve siyasal etkileri incelenerek analiz edilmekte, çalışma sonunda küresel medya işletmelerinin ekonomik etkileri sonuçlarıyla birlikte tartışılmakta ve bu etkilere karşı alınabilecek önlemler sunulmaktadır.

Araştırma Görevlisi Fecra AKÇA’nın “Çin halk Cumhuriyeti’nin Hazar Havzası’na Dönük Politikasında Enerji” başlıklı makelesi enerji tüketiminde ilk sırada yer alan ve enerji talebi sürekli şekilde artan Çin’e odaklanmaktadır. Yazar, enerji ihtiyacını stratejik güvenlik sorunu olarak gören Çin’in bu ihtiyacı kesintisiz ve güvenli yollarla gidererek enerji güvenliğini temin etmeye çalıştığını, bu kapsamda da zengin doğal kaynaklarına sahip Hazar Bölgesinin Çin için önem arz eden bir bölge olarak öne çıktığını ortaya koymaktadır.

Dr. Öğretim Üyesi Cemil Doğaç İPEK, Türkiye’nin sekiz yıl süren İran-Irak Savaşı esnasındaki dış politikasını analiz ettiği “Irak-İran Savaşı ve Türk Dış Politikası” makalesinde Türkiye’nin fırsatlar ve PKK’nın güçlenmesi gibi tehditleri bir arada bulunduran bu süreçte ekonomik çıkarları öne alan aktif tarafsızlık anlayışına göre hareket ettiğini savunmakta, savaşın Türkiye açısından ne gibi yansımaları olduğunu irdelemektedir.  

Genç akademisyen Onur Seyitoğlu son yıllarda giderek daha fazla gündeme gelen ve merak uyandıran bir konuda önemli bir çalışmasıyla dergimizde yer almaktadır. “Paralı Askerlerden Savunma Sanayi Personellerine: Savaşın Eyleyenleri” başlıklı makalesinde Seyitoğlu, orduların dış kaynağa bağlı olarak değişimini neden-sonuç ilişkisi içerisinde, paralı askerler ve şirket çalışanları özelinde ele almaktadır. Bu çerçevede yazar, paralı askerliğin askerî şirketlere dönüştüğünü, teknolojiyi savaşta kullanılabilir hale getiren mühendisliğe ağırlık veren askeri şirketlerin de cephede savaşan askerlerin yerini teknoloji geliştiren ve üreten personellerin almasına yol açtığını savunmakta, orduda dış kaynak kullanımının dışa bağlılığa sebep olabileceği gerekçesiyle savunma sanayinde milli hamlelerin daha önemli hale geldiğini ortaya koymaktadır. 

Bir sonraki sayıda buluşmak üzere, iyi okumalar diliyoruz.

Prof. Dr. Mehmet GÜNAL
Editör


İÇİNDEKİLER

Mehmet GÜNAL Editörün Notu 7-8
Birol AKGÜL
Ezgi Ceren KAYA

Küresel Medya İşletmelerinin Ülkelerin Ekonomik, Sosyo-Kültürel ve Siyasal Yapılarına Etkileri
The Effects Of Global Media Companies On The Economic, Socio-Cultural and Political Structures of the Countries

9-34
Fecra AKÇA Çin Halk Cumhiriyeti’nin Hazar Havzasına Dönük Politikasında Enerji
Energy in China Peoples Republic’s Foreign Policy Toward Caspian Basin
35-66
Cemil Doğaç İPEK Irak-İran Savaşı ve Türk Dış Politikası
Iraq-Iran War and Turkish Foreign Policy
67-96
Onur SEYİTOĞLU Paralı Askerlerden Savunma Sanayi Personellerine: Savaşın Eyleyenleri
 From Mercenaries To Defence Industry Personelles: Agents Of War
97-126

 

 

 

Tamamını okuyun...