Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Sayı 53 (Kasım 2019)

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)


EDİTÖRÜN NOTU

Ekonomiden hukuka, ticaretten dış politikaya farklı konularda hazırlanan özgün çalışmaları içeren bu yeni sayımızla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu sayımızda ekonominin farklı boyutlarını ve dolaylı olarak ekonominin hukukî boyutunu kapsayan iş hukuyla ilgili analizlerin yer aldığı yazılara yer verdik.

Planlama konusunda tecrübeli bir uzman olan Dr. Atila BEDİR, “Planlı Kalkınmanın Kavramsal Çerçevesi, Tarihsel Gelişimi ve Türkiye’nin 11. Kalkınma Planı” başlıklı kapsamlı çalışmasında; dünyada ve Türkiye’de planlı kalkınma uygulamalarının tarihî gelişimini, bu süreçte öne çıkan iktisat politikaları ve kalkınma anlayışındaki değişimi ele almaktadır. Bu kapsamda, 2019-2023 yıllarını kapsayan On Birinci Kalkınma Planının öne çıkan yanları, farklı ya da yeni özellikleri, öngördüğü büyüme modeli, öncelikleri, temel makroekonomik politika ve hedefleri inceleyen Bedir, Plan’da rekabetçiliği ve verimliliği esas alan, ihracata dayalı, yurtiçi tasarrufların geçmişe kıyasla daha etkili olduğu istikrarlı bir büyüme modeli öngörüldüğü; önceliklendirme niteliğinin yüksek olduğu ve sanayinin geliştirilmesine özel önem atfedildiği sonucuna varmaktadır.

Dr. Nahid MALAZİZİ ve Dr. Haktan BİRSEL ise “Bölgesel Çatışmaların Turizme Etkisi: İpek Yolu Ülkeleri Üzerine Bir Vaka Çalışması” başlıklı İngilizce çalışmalarında; dünyada teknoloji ve ulaşım araçlarındaki gelişmelerin, birçok ülkenin millî gelirini de etkileyecek derecede turizm gelirlerinin artmasını sağladığını, dolayısıyla ülkelerin, turizmin eğitim, kültür ve çevre gibi boyutlarına odaklanarak kendilerine turist çekebilmek için çeşitli programlar geliştirdiğini belirtmektedir. Etnik çatışmalar, sınır çatışmaları, terörizm ve siyasî engellerin turizm gelirlerinde ciddi bir düşüşe sebep olduğunu vurgulayan yazarlar, özellikle tarihî İpek Yolu üzerinde bulunan Çin-Afganistan-İran hattındaki ülkelerin nasıl olumsuz yönde etkilendiğini istatiksel verilerle analiz etmişlerdir.

Av. Harun ŞİMŞEK de “İş Hukukunda Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı” adlı çalışmasında; Uluslararası hukuk, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İş Kanunu çerçevesinde eşitlik ilkesini incelemektedir. Eşitlik ilkesine ilişkin düzenlemeler, eşitlik ilkesinin uygulama şartları, ayrımcılık yasağı ve bu yasağa aykırılığın müeyyidelerini inceleyen Şimşek; bu hükümler çerçevesinde işverenin işçileri arasında eşit davranmaması ve ayrımcılık yasaklarına uymaması hâlinde tazminat sorumluluğunun olduğunu, bu tazmin dışında işçinin ayrımcılık fiilî sebebi ile mahrum kaldığı sair menfaatleri de tazmin ile mükellef olduğunu belirtmektedir. Ayrıca şartlarının oluşması hâlinde cezaî müeyyide de uygulanabilecektir.

Ahmet Fatih AYDEMİR ve Alparslan ÖZ’ün “Türkiye’de 2000 Yılı Sonrası Lojistik Sektörü Alt Yapı Yatırımları ve Dış Ticarete Katkıları” başlıklı çalışmalarında; insanların yaşam düzeyini artıran, insan veya ürünlerin seyahat sürelerini kısaltan altyapı yatırımlarının lojistiğin gelişimine ve dış ticarete katkılarının neler olduğu incelenmektedir. Türkiye’de 2000 sonrası lojistik sektörünün mevcut durumunu, lojistik ve ulaştırma altyapı yatırımlarını, taşıma türlerine göre dış ticaret verilerinin analizini ve dış ticarete katkılarını inceleyen yazarlar, son yıllarda yapılan ve faaliyete geçen altyapı yatırımlarının lojistik sektörünün gelişimine katkı sağladığı sonucuna varmaktadır.

Son olarak İbrahim KARATAŞ, “Arap Baharı ve Muhtemel Devrimlerin Başarı İhtimali” başlıklı yazısında; Cezayir, Sudan, Lübnan ve Irak gibi ülkelerdeki son isyanları analiz ederek Arap Baharı’nın ilk aşamasına sebep olan şartların hâlen var olduğu ve hatta daha da kötüleştiğini belirtmektedir. Halkın orduya ve dış güçlere karşı düşmanca tutumlarının değişmesinin bundan sonraki devrimlerin seyrini halk lehine değiştirebileceğini belirten Karataş, bu durumun “geçiş döneminde siviller ile askerî elit arasındaki işbirliği devrimi başarılı kılar” tezini hakı çıkarabileceğini ifade etmektedir.

Bir sonraki sayıda buluşmak üzere, iyi okumalar diliyoruz.

Prof. Dr. Mehmet GÜNAL
EditörİÇİNDEKİLER

Mehmet GÜNAL Editörün Notu 7-8
Atila BEDİR Planlı Kalkınmanın Kavramsal Çerçevesi, Tarihsel Gelişimi ve Türkiye’nin 11. Kalkınma Planı 9-70
Nahid MALAZİZİ 
Haktan BİRSEL
Influence of Regional Conflicts on Tourism: A Case Study on Silk Road Countries 71-82
Harun ŞİMŞEK İş Hukukunda Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı 83-110
Ahmet Fatih AYDEMİR
Alparslan ÖZ
Türkiye’de 2000 Yılı Sonrası Lojistik Sektörü Alt Yapı Yatırımları ve Dış Ticarete Katkıları 111-127
İbrahim KARATAŞ The Arab Spring and The Possibility of the Success of Likely Revolutions 129-149

 

Tamamını okuyun...