Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Temel Sorunlar ve Politika Önerileri

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Temel Sorunlar ve Politika Önerileri

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)

SUNUŞ

Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV), Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunların tespiti ve bunlara yönelik alternatif çözümler oluşturulması amacıyla “Beyin Fırtınası” toplantılarına başlamıştır. Bu kapsamda, TASAV tarafından daha önce yapılan çalıştaylarda ortaya konulan öncelikler de dikkate alınmak suretiyle tüm siyasî, sosyal, ekonomik ve stratejik alan ve konular değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır.

Küresel ve bölgesel gelişmelerin Türkiye jeopolitiğini yakından ilgilendirdiği bir süreçte, iç ve dış sorunların doğru teşhis edilmesi kuşkusuz doğru stratejilerin ve politikaların uygulamaya konulabilmesi bakımından önem arz etmektedir.

Siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda gittikçe büyüme, genişleme, yayılma ve bir kısmı da kangren olma istidâdı gösteren kimi sorunlar, aynı bakış açısıyla ve geniş bir vizyonla ele alınmayı beklemekte, bütüncül ve kuşatıcı bir anlayışla değerlendirilmeye ihtiyaç duymaktadır.

Siyasî alanda yürütülecek kuşatıcı reform hamlelerinin yanında, ekonomik ve sosyal alanlarda da önemli reformların yapılması, Türkiye'nin hedeflediği sıçramayı yapabilmesi için elzemdir. Bu düşüncelerden hareketle TASAV tarafından gerçekleştirilecek akademisyen ve uzmanların katılacağı bir dizi beyin fırtınası toplantısı ile Türkiye'nin “iyi yönetilen” bir ülke olabilmesine bilimsel katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Çalışmalar; yeni gelişmeleri, konunun evrensel boyutlarını, Türkiye’deki durumu, sorunları, eksiklik ve aksaklıkları değerlendiren; alternatif çözümlerin geliştirilmesini ve yeni politika önerilerini ihtiva eden; tüm meseleleri stratejik bakış açısı ile inceleyen ve diğer konularla bütünleşik olarak ele alan bir çerçevede yürütülmektedir.

Sezen Civelek tarafından kaleme alınan bu rapor; Türkiye'nin uluslararası standartlar açısından yerini karşılaştırmalı bir analizle ortaya koymakta, eğitim, sağlık, istihdam, yetki ve karar alma mekanizmalarına katılım gibi alanlarda mevcut durumun tespiti yaptıktan sonra temel sorunları tespit etmekte ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanabilmesine yönelik politika önerileri sunmaktadır.

Bu vesileyle, kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konulu beyin fırtınası çalıştayımıza katılan bilim insanlarına, araştırmacılara ve uzmanlara teşekkür eder, çalışmaların neticesinde ortaya çıkardığımız objektif veri ve politika önerilerinin ilgililere ve karar alıcılara yararlı olmasını temenni ederim.

Saygılarımla,

İsmail Faruk AKSU
  TASAV Başkanı İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İÇİN POLİTİKA TÜRLERİ
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ AÇISINDAN TÜRKİYE’NİN DÜNYA’DAKİ DURUMU 
1. EĞİTİM   
    1.1. Mevcut Durum
    1.2. Temel Sorunlar 
    1.3. Politika Önerileri 
2. SAĞLIK  
    2.1. Mevcut Durum
    2.2. Temel Sorunlar
    2.3. Politika Önerileri 
3. YETKİ VE KARAR ALMA MEKANİZMALARI
    3.1. Mevcut Durum
       3.1.1. Parlamento
       3.1.2. Mahalli İdareler
       3.1.3. Siyasi Partiler 
       3.1.4. Kamu Yönetimi
       3.1.5. Adli Teşkilat 
       3.1.6. Akademik Teşkilat
       3.1.7. Meslek Kuruluşları ve Sendikalar
    3.2. Temel Sorunlar 
    3.3. Politika Önerileri
4. İSTİHDAM
    4.1. Mevcut Durum
    4.2. Temel Sorunlar 
    4.3. Politika Önerileri 
5. ŞİDDET  
    5.1. Mevcut Durum  
    5.2. Temel Sorunlar 
    5.3. Politika Önerileri
6. DİĞER TARTIŞMA ALANLARI


 

Tamamını okuyun...