< < < < < TASAV -TASAV - Gençlik: Eğilimler, Sorunlar, Beklentiler

 

Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Gençlik: Eğilimler, Sorunlar, Beklentiler

Gençlik: Eğilimler, Sorunlar, Beklentiler

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)


SUNUŞ

Genel nüfus içerisinde en dinamik kesimi oluşturması nedeniyle stratejik bir öneme sahip olan gençlik, hayatın birçok alanında belirleyici bir role sahiptir. Gençler, yakın geleceğin mimarı olarak siyasî, sosyal, ekonomik ve diğer alanlarda yarınları inşa edecek kitleyi oluşturmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, genç nüfusun mevcut durumuna ilişkin bir portrenin oluşturulmasının, Türk gençliğinin beklenti ve sorun alanlarının belirlenerek çözüm üretilmesinin, geleceğimize yapılan önemli bir yatırım olacağı muhakkaktır.

Küresel değişimin devam ettiği çağımızda genç nüfusun bu değişimden bağımsız ele alınması mümkün değildir. Gençliğin eğilimleri, sorunları ve beklentileri, değişimin yarattığı yeni şartlar çerçevesinde geniş bir perspektif ile okunmalı; geliştirilen çözümler ve geleceğe dair stratejik planlar, bu bakış açısı göz ardı edilmeden ele alınmalıdır.

Gençliğe yaklaşımın ekonomik, toplumsal, kültürel ve psikolojik yönlerden bütünlük arz etmesi gerekmektedir. Böylece gençliğin daha yakından tanınması ve yüksek potansiyel gücünün faydalı alanlara yönlendirilmesi mümkün olabilecektir.

Cumhuriyetimizin bânisi Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün, Gençliğe Hitâbe’sinde ifade ettiği üzere, Türk gençliğine yüklediği birinci vazife, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Bu vazife doğrultusunda Türk gençliği, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik her türlü unsura karşı millî değerlerle donanımlı kişiler olarak yetişmelidir. Gençlerin, dijital çağın tehditlerine, her türlü zararlı madde kullanımından kumar ve benzeri alışkanlıklara, anarşi ve teröre karşı korunması ve bilinçlenmesi sağlanmalı, millî kültüre bağlı bir istikamette ilerlemesini temin edecek kapasite oluşturulmalıdır.

Türk gençliğinin millî ve manevî değerlerle donanmış, çağdaş gelişmeleri kavramış, günümüzün siyasî, sosyal ve ekonomik gelişmeleri karşısında nasıl hareket edilmesi gerektiğini çözmüş, ufkun ötesini görebilecek bilgi ve ferasetle yoğrulmuş bir vizyonla yetişmesini mümkün kılmak ve buna uygun bir sistem inşa edebilmek Türkiye için ihmal edilemez önceliklerden birini teşkil etmektedir.

Elbette bu öncelik, gençlik alanında yapılacak bilimsel faaliyelere de ayrı bir önem atfedilmesini gerekli kılmaktadır. Akademik sahada çeşitli sosyal kategorilere ayrılarak analiz edilen gençlik, ülkemizde kapsamlı bir literatüre sahip araştırma konularından biridir. Bununla beraber, kuşaklara bağlı yapılan değerlendirmeler, gençliğin ortak sorun alanlarını tespit ve tasvir etmekte yetersiz kalabilmektedir. Gençlerin çok boyutlu ve kapsamlı bir şekilde tahlil edilmesi hayatî değer taşımaktadır.

Bu düşünceden hareketle TASAV, değerli bilim insanı Sayın Doç. Dr. Murat Şahin’in kaleme aldığı “Gençlik: Eğilimler, Sorunlar, Beklentiler” başlıklı bu kitabı hazırlamıştır. Kitap, kavramsal bir çerçeve ile gençliğin tanımı, konumu ve mevcut durumunu değerlendirmenin yanı sıra istatistiki raporlar ve araştırmalardan elde edilen bulgular doğrultusunda gençliğin demografik yapısını, sosyolojik özelliklerini, sorun ve ilgi alanlarını, beklentilerini ve politik eğilimlerini analiz ederek eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal güvenlik gibi konularda öneriler ortaya koymayı hedeflemiştir.

Literatüre önemli bir katkı sunacağına ve referans bir eser olacağına inandığımız bu çalışmanın gençlik konusunda duyarlı olan ilgililere ve bu alanda çalışan araştırmacılara yararlı olması ve yeni ufuklar açması dileğiyle başta Doç. Dr. Murat Şahin olmak üzere eserin ortaya çıkmasında katkı veren TASAV çalışanlarına, kitabın hazırlanması ve yayınında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

İsmail Faruk AKSU
TASAV Başkanı


İÇİNDEKİLER

 

SUNUŞ                                                                                        

GİRİŞ

1. BÖLÜM: KAVRAMSAL ÇERÇEVE                                           

  1.1. Gençliğin Tanımı                                                                                 

  1.2. Türk Gençliğinin Konumu                                                                 

  1.3. Türkiye’de Gençliğin Mevcut Durumu                                                        

  1.4. Gençlik Sınıflandırmaları                                                                               

  1.5. Yeni Gençlik: Z Kuşağı                                                                            

  1.6. Gençlik Döneminin Sosyolojik Özellikleri                                       

  1.7. Politik Toplumsallaşma Açısından Gençlik                             

2. BÖLÜM: YÖNTEM

  2.1. Çalışmanın Amacı                                               

  2.2. Çalışmanın Yöntemi                                           

  2.3. Çalışmanın İncelediği Araştırma Grubu         

    2.3.1. Çalışmanın İncelediği Araştırma Evreni Hakkında Bilgiler  

    2.3.2. Hedef Kitle            

    2.3.3. Çalışmanın İncelediği Araştırma Grubu      

    2.3.4. Çalışmanın Verileri ve Analizi        

3. BÖLÜM: BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER

  3.1. Demografik Olarak Gençlik 

    3.1.1. Okuyan Gençlik   

    3.1.2. Çalışan Gençlik    

    3.1.3. Okuyan ve Çalışan (Part Time) Gençlik      

    3.1.4. İşsiz Gençlik          

    3.1.5. Dijital Gençlik       

  3.2. Sosyal Güven Araştırması   

  3.3. Tematik Olarak Gençlik Araştırmalarının Değerlendirilmesi 

    3.3.1. Gençliğin Sorun Alanları   

    3.3.2. Gençliğin İlgi Alanları         

    3.3.3. Gençliğin Beklentileri       

    3.3.4. Gençliğin Politik Eğilimleri           

4. BÖLÜM: SONUÇ VE TARTIŞMA

5. BÖLÜM: ÖNERİLER

KAYNAKÇA

 

 

 

Tamamını okuyun...