Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Uluslararası Güvenlik ve Türkiye

Uluslararası Güvenlik ve Türkiye

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)

SUNUŞ

Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV), Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunların tespiti ve bunlara yönelik alternatif çözümler oluşturulması amacıyla “Beyin Fırtınası” toplantılarına başlamıştır. Bu kapsamda, TASAV tarafından daha önce yapılan çalıştaylarda ortaya konulan öncelikler de dikkate alınmak suretiyle tüm siyasî, sosyal, ekonomik ve stratejik alan ve konular değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır.

Küresel ve bölgesel gelişmelerin Türkiye jeopolitiğini yakından ilgilendirdiği bir süreçte, iç ve dış sorunların doğru teşhis edilmesi kuşkusuz doğru stratejilerin ve politikaların uygulamaya konulabilmesi bakımından önem arz etmektedir.

Siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda gittikçe büyüme, genişleme, yayılma ve bir kısmı da kangren olma istidâdı gösteren kimi sorunlar, aynı bakış açısıyla ve geniş bir vizyonla ele alınmayı beklemekte, bütüncül ve kuşatıcı bir anlayışla değerlendirilmeye ihtiyaç duymaktadır.

Siyasî alanda yürütülecek kuşatıcı reform hamlelerinin yanında, ekonomik ve sosyal alanlarda da önemli reformların yapılması, Türkiye’nin hedeflediği sıçramayı yapabilmesi için elzemdir. Bu düşüncelerden hareketle TASAV tarafından gerçekleştirilecek akademisyen ve uzmanların katılacağı bir dizi beyin fırtınası toplantısı ile Türkiye'nin “iyi yönetilen” bir ülke olabilmesine bilimsel katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Çalışmalar; yeni gelişmeleri, konunun evrensel boyutlarını, Türkiye’deki durumu, sorunları, eksiklik ve aksaklıkları değerlendiren; alternatif çözümlerin geliştirilmesini ve yeni politika önerilerini ihtiva eden; tüm meseleleri stratejik bakış açısı ile inceleyen ve diğer konularla bütünleşik olarak ele alan bir çerçevede yürütülmektedir.

Gazi Üniversitesinden Doç. Dr. Kürşad Turan’ın kaleme aldığı bu raporda, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı/kalacağı uluslararası sistemden kaynaklanan tehditler üç farklı analiz seviyesinde değerlendirilmektedir. Uluslararası sistem düzeyinde; NATO-Rusya arasındaki çekişme, Rusya’nın Ukrayna müdahalesi ve enerji politikaları incelenmektedir. Bölgesel seviyede Türk dış politikasının merkezinde yer alan Ortadoğu’daki güncel gelişmeler irdelenmektedir. Son analiz seviyesini oluşturan gruplar kapsamında ise Kürtler, mülteciler ve yükselişteki radikal İslamcı gruplar analiz edilmektedir. Sonuçta; Türkiye açısından riskin her seviyede yükselişe geçtiği ve bunun ülke dışındaki dinamiklerden kaynaklandığı kadar yakın geçmişte benimsenen dış politikaların başarısızlığıyla da yakından ilgili olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu vesileyle, beyin fırtınası çalıştayına katılan bilim insanlarına, araştırmacılara ve uzmanlara teşekkür eder, çalışmaların neticesinde ortaya çıkardığımız objektif veri ve politika önerilerinin ilgililere ve karar alıcılara yararlı olmasını temenni ederim.

Saygılarımla,

İsmail Faruk AKSU
  TASAV BAŞKANIİÇİNDEKİLER

GİRİŞ 
1) TÜRK DIŞ POLİTİKASI
2) ULUSLARARASI SİSTEM  
    2.1) NATO – Rusya
    2.2) Rusya – Ukrayna 
    2.3) Enerji  
3) BÖLGE – ORTADOĞU  
    3.1) İran  
    3.2) Arap Baharı
    3.3) Suriye
    3.4) Kıbrıs
4) GÜVENLİK
    4.1) Kürtler
    4.2) Mülteciler
    4.3) Radikal İslamcı Gruplar
SONUÇ

Tamamını okuyun...