Dış Politika Araştırmaları Merkezi

Klâsik anlamdaki uluslararası ilişkilerin gittikçe çok boyutlu ve çok seviyeli hâle gelmesinin bir sonucu olarak dış politikanın, diplomasinin ve uluslararası ilişkilerin araç, amaç ve içeriğinde ciddî bir değişim yaşanmıştır. Artık uluslararası ilişkiler dendiğinde, klâsik realist teorinin tek uluslararası aktör olarak gördüğü devletlerin yanı sıra, hükümetler-arası örgütler, ulus-ötesi oluşumlar, çok uluslu şirketler, sivil toplum kuruluşları ve hatta bireyler de önemli birer aktör olarak akla gelmektedir. Çağımızın uluslararası ilişkileri, dış politikanın belirlenmesinde farklı kesimleri sürece dâhil etmekle kalmayıp, üretilen politikaların da çeşitlenmesine sebep olmaktadır. Küreselleşmenin de azımsanamayacak etkisiyle, aktörler arasındaki ilişkilerin hızlandığı ve çeşitlendiği günümüzde, dış politikanın dar bir bürokrasi çevresinin tekelinde ve kontrolünde olduğunu söylemek giderek zorlaşmaktadır. Bu durum, dış politikanın ve uluslararası ilişkilerin, farklı disiplinleri de ihmal etmeyen bir yaklaşımla incelenmesini ve değerlendirilmesini bir zorunluluk hâline getirmektedir. Bu çerçevede, TASAV Dış Politika Araştırmaları Merkezi, farklı disiplinlerden uzman ve akademisyenleri bir araya getirerek, başta Türkiye olmak üzere uluslararası ilişkilerde önem arz eden aktörlerin dış politika faaliyetlerini sürekli bir şekilde takip etmektedir.

Türkiye’nin bölge ülkeleri ve küresel boyuttaki ilişkilerini güncel akademik bilgiler ışığında değerlendiren TASAV uzmanları; bölgesel ve küresel jeopolitik, jeostrateji, Türk dış politikası, Ermeni sorunu, Balkanlar, Kıbrıs/Yunanistan, Kafkaslar Ortadoğu, Orta Asya, Uzak Asya, Dış Türkler, Yurtdışı Türkler, ABD, AB, uluslararası örgütler, uluslararası güvenlik ve terör gibi başlıklar altında sınıflandırılabilecek bilimsel çalışmalarda bulunmaktadır.