Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Türkiye'de Sağlık Sektörü: Gelişmeler, Sorunlar ve Politika Önerileri

Türkiye'de Sağlık Sektörü: Gelişmeler, Sorunlar ve Politika Önerileri

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)

SUNUŞ

Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV), Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunların tespiti ve bunlara yönelik alternatif çözümler oluşturulması amacıyla başladığı “Beyin Fırtınası” toplantılarına devam etmektedir. Bu kapsamda, TASAV tarafından daha önce yapılan çalıştaylarda ortaya konulan öncelikler de dikkate alınmak suretiyle tüm siyasî, sosyal, ekonomik ve stratejik alan ve konular değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır.

Küresel ve bölgesel gelişmelerin Türkiye jeopolitiğini yakından ilgilendirdiği bir süreçte, iç ve dış sorunların doğru teşhis edilmesi kuşkusuz doğru stratejilerin ve politikaların uygulamaya konulabilmesi bakımından önem arz etmektedir.

Siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda gittikçe büyüme, genişleme, yayılma ve bir kısmı da kangren olma istidâdı gösteren kimi sorunlar, aynı bakış açısıyla ve geniş bir vizyonla ele alınmayı beklemekte, bütüncül ve kuşatıcı bir anlayışla değerlendirilmeye ihtiyaç duymaktadır.

Siyasî alanda yürütülecek kuşatıcı reform hamlelerinin yanında, ekonomik ve sosyal alanlarda da önemli reformların yapılması, Türkiye’nin hedeflediği sıçramayı yapabilmesi için elzemdir. Bu düşüncelerden hareketle TASAV tarafından gerçekleştirilecek akademisyen ve uzmanların katılacağı bir dizi beyin fırtınası toplantısı ile Türkiye'nin “iyi yönetilen” bir ülke olabilmesine bilimsel katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Çalışmalar; yeni gelişmeleri, konunun evrensel boyutlarını, Türkiye’deki durumu, sorunları, eksiklik ve aksaklıkları değerlendiren; alternatif çözümlerin geliştirilmesini ve yeni politika önerilerini ihtiva eden; tüm meseleleri stratejik bakış açısı ile inceleyen ve diğer konularla bütünleşik olarak ele alan bir çerçevede yürütülmektedir.

Bekir Türkmen tarafından kaleme alınan bu rapor; sağlık sektörüne ilişkin küresel seviyede ve Türkiye’de yaşanan gelişmeleri inceledikten sonra sağlık alanında Türkiye’nin karşı karşıya olduğu sorunları ortaya koymakta ve bu sorunların çözümüne yönelik politika önerileri sunmaktadır. 

Bu vesileyle, "Türkiye'de sağlık sektörü" konulu çalıştayımıza katılan bilim insanlarına, araştırmacılara ve uzmanlara teşekkür eder, çalışmaların neticesinde ortaya çıkardığımız objektif veri ve politika önerilerinin ilgililere ve karar alıcılara yararlı olmasını temenni ederim. 

Saygılarımla,

İsmail Faruk AKSU
  TASAV Başkanı


İçindekiler

1. SAĞLIK HAKKI VE YASAL ARKAPLAN
    1.1. Uluslararası Belgelerde Sağlık Hakkı
    1.2. Ulusal Düzenlemelerde Sağlık

2. SAĞLIK VE KALKINMA

3. KÜRESEL EĞİLİMLER
    3.1. Nüfus, Yaşlanma ve Hastalık Yükü  
    3.2. Artan Sağlık Harcamaları
    3.3. Sağlık Altyapısı

4. TÜRKİYE’DE YAŞANAN GELİŞMELER
    4.1. Temel Eğilimler
    4.2. IX. Plan Dönemi (2007-2013) Değerlendirilmesi

5. SAĞLIK ALANINDA TEMEL SORUNLAR VE ÖNERİLER
    5.1. Temel Sorunlar
    5.2. Öneriler


 

Tamamını okuyun...