< < TASAV -TASAV - Türk Kamu Yönetiminde Reform Çalışmaları İçin Çerçeve
Türk Kamu Yönetiminde Reform Çalışmaları İçin Çerçeve

Türk Kamu Yönetiminde Reform Çalışmaları İçin Çerçeve

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)

SUNUŞ

Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV), Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunların tespiti ve bunlara yönelik alternatif çözümler oluşturulması amacıyla “Beyin Fırtınası” toplantılarına başlamıştır. Bu kapsamda, TASAV tarafından daha önce yapılan çalıştaylarda ortaya konulan öncelikler de dikkate alınmak suretiyle tüm siyasî, sosyal, ekonomik ve stratejik alan ve konular değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır.

Küresel ve bölgesel gelişmelerin Türkiye jeopolitiğini yakından ilgilendirdiği bir süreçte, iç ve dış sorunların doğru teşhis edilmesi kuşkusuz doğru stratejilerin ve politikaların uygulamaya konulabilmesi bakımından önem arz etmektedir.

Siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda gittikçe büyüme, genişleme, yayılma ve bir kısmı da kangren olma istidâdı gösteren kimi sorunlar, aynı bakış açısıyla ve geniş bir vizyonla ele alınmayı beklemekte, bütüncül ve kuşatıcı bir anlayışla değerlendirilmeye ihtiyaç duymaktadır.

Siyasî alanda yürütülecek kuşatıcı reform hamlelerinin yanında, ekonomik ve sosyal alanlarda da önemli reformların yapılması, Türkiye’nin hedeflediği sıçramayı yapabilmesi için elzemdir. Bu düşüncelerden hareketle TASAV tarafından gerçekleştirilecek akademisyen ve uzmanların katılacağı bir dizi beyin fırtınası toplantısı ile Türkiye'nin “iyi yönetilen” bir ülke olabilmesine bilimsel katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Çalışmalar; yeni gelişmeleri, konunun evrensel boyutlarını, Türkiye’deki durumu, sorunları, eksiklik ve aksaklıkları değerlendiren; alternatif çözümlerin geliştirilmesini ve yeni politika önerilerini ihtiva eden; tüm meseleleri stratejik bakış açısı ile inceleyen ve diğer konularla bütünleşik olarak ele alan bir çerçevede yürütülmektedir.

Osman Yılmaz’ın hazırladığı bu raporda; dünyada kamu yönetimi alanında gözlemlenen yeni eğilimler incelenmekte ve ardından Türkiye’deki durum ortaya konmaktadır. Ulusal ve uluslararası gelişmelerin incelenmesi suretiyle, Türk kamu yönetimini değişime zorlayan nedenler ele alınmaktadır. Ayrıca, yeni strateji ve politikalar geliştirmeye yönelik odak noktaları belirlenmekte ve Türk kamu yönetiminin temel sorunları ortaya konmakta ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler sunulmaktadır.

Bu vesileyle, beyin fırtınası çalıştayına katılan bilim insanlarına, araştırmacılara ve uzmanlara teşekkür eder, çalışmaların neticesinde ortaya çıkardığımız objektif veri ve politika önerilerinin ilgililere ve karar alıcılara yararlı olmasını temenni ederim.

Saygılarımla,

İsmail Faruk AKSU
  TASAV BAŞKANIİÇİNDEKİLER

GİRİŞ
1. DÜNYADA GENEL EĞİLİMLER VE YÖNELİMLER
    1.1. Değişimin Dinamikleri
    1.2. Değişimin Yönü
2. TÜRKİYE’DE DURUM
    2.1. Devletin Rolü-Kurumsal Kapasite Dengesinin Kurulamaması
    2.2. Mevzuat ve Teşkilat Odaklılık   
    2.3. Reform Yönetimi ve Politikaların Koordinasyonu
3. STRATEJİLER VE POLİTİKALAR İÇİN ODAK ALANLAR VE ÖNERİLER  
    3.1. SORULAR
    3.2.ÖNERİLER
SONUÇ


 

Tamamını okuyun...