Sayı 46: Türk Devlet Felsefesi

Yazdır

Sunuş

Elinizdeki sayıda ülkemizin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş aşamasında olduğu ve bu sistemin tam manasıyla yürürlüğe gireceği seçime gidildiği bir süreçte, “Türk Devlet Felsefesi” konusunu ele almayı uygun bulduk. Bu amaçla, Sayın Prof. Dr. Hanifi Macit’in sayı editörlüğünde Türk Devlet Felsefesinin tarihî, siyasî, manevî ve mitolojik boyutlarını ele alan değerlendirmelere bu sayımızda yer verilmiştir.

Hun Devletinden Göktürklere, Uygurlardan Selçuklulara, Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti Devletine kadar, Türk milletinin kökü çok eskilere dayanan bir devlet geleneği vardır ve devletler yıkılıp yenisi kurulurken dahi bu köklü gelenek devam etmiştir. Zira Türk milleti bekasını devletiyle bir görmüştür. Değişik coğrafyalarda, değişik zaman dilimlerinde kurulan bütün Türk devletlerinde aynı felsefe hâkim olmuştur.

Bu anlayışın yerleşmesinde “Kut” ve “Töre” kavramlarının önemli bir yeri vardır. Türkler, Oğuz Kağan Destanında ve Orhun Kitabelerinde de belirtildiği üzere yönetim erkinin Tanrı tarafından kendilerine verildiğine, millete hizmet etmedikleri veya töreye uymadıkları takdirde ise Tanrı tarafından cezalandırılıp yönetme yetkisinin ellerinden alınacağına inanırlardı. “Kut” ve “Töre” aynı zamanda Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig adlı eserindeki dört kahramandan ikisine verdiği isimdir ki bu durum, Türk devlet felsefesinde anılan kavramların taşıdığı önem ve etkiye işaret etmektedir.

Umuyoruz ki dergimizde yer verdiğimiz birbirinden kıymetli eserler, Türk milletindeki kadim devlet anlayışı ve kültürü ile Türklerde devlet inşasına dair felsefî ve tarihî birikimi açıklamakla kalmayacak, bu alandaki bilgi eksikliğinin giderilmesine büyük katkılar sağlayacaktır.

Başta dergimizin sahibi ve TASAV Başkanı Sayın İsmail Faruk Aksu olmak üzere sayı editörümüz Sayın Prof. Dr. Muhammet Hanifi Macit’e, Yazı İşleri Müdürümüz Sayın Konur Alp Koçak’a, Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerimize, dergimizin tasarım ve basım işlerini gerçekleştiren Net Ofset’in çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum.

Bir sonraki sayıda buluşmak üzere, iyi okumalar diliyoruz. 

Doç. Dr. Mehmet GÜNAL
Editörİçindekiler

Muhammet Hanifi MACİT Türk Devlet Felsefesinin Teorik Arka Planı Üzerine 11-26
Saadettin Yağmur GÖMEÇ Türk Devletinde Kagan ve Katunluk Makamı Hakkında 27-60
Yasin ŞEHİTOĞLU Türk Devlet Düşüncesinde Sınıf(sızlık), Yetki ve Liyakat 61-72
Uğur ÜÇÜNCÜ Nutuk’ta Türk Devlet Felsefesinin İzleri 73-106
Coşkun ERDOĞAN Türk Devlet Telakkisinde Hükümdarın Meşruiyet Zemini ve Siyasî Hâkimiyeti Bakımından “Kut” Anlayışı 107-126
Hüseyin KALEMLİ Türk Devlet Geleneğinde Egemenlik Anlayışının Dönüşümü 127-164
Alper İPLİKCİ Türk Töresinin Türk Devlet Felsefesine Etkisi Üzerine Bir İnceleme 165-183