Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Sayı 63 (Aralık 2022)

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)

 

EDİTÖRÜN NOTU

Değerli TÜRKİZ okurları,

2022 yılının son sayısında, farklı disiplinlerden alanında yetkin bilim insanlarının kıymetli çalışmalarını bir araya getirerek edebiyat, sosyoloji, işletme, siyaset bilimi ve iletişim gibi beş farklı sahada sizlere keyifli bir gezinti imkânı sunma gayreti içinde olduk. Dergimizin siyasal, sosyal ve stratejik araştırma konularına odaklandığı hususunu göz önünde bulundurduğumuzda ve bu başlıkların günümüz sosyal bilimler genel sahası içindeki ağırlıkları değerlendirildiğinde, fena bir iş yapmadığımız anlaşılacaktır.

Bu itibarla, sayımızın ilk makalesinin müellifi Bilge Gülmez’in “Kafka’nın “Dönüşüm” Adlı Eserinde Post Modern Kapitalist Bir Unsur Olarak Yabancılaşma” başlıklı çalışması, literatürde önce Alman düşünür Hegel tarafından kullanılmış olan yabancılaşma kavramını ve Franz Kafka’nın seçilmiş bir eserinde bu kavramın işlenişini konu edinmektedir. Yabancılaşma edebî metinler yanında sosyoloji ve diğer sosyal bilimler alanlarında da izleri sürülmesi gereken bir kavramdır. Gülmez, Kafka’nın “Dönüşüm” adlı eserinden yola çıkarak post-modern kapitalist toplumların yabancılaşma sorununu çok yönlü olarak ele almakta ve faydaya sunmaktadır.

Sayının ikinci makalesi; Ömer Yazan ve Oğuzhan Okan Çulha’nın birlikte ortaya koydukları değerli bir işletme araştırması olan “Kon-kordato Kararı Öncesi ve Sonrasında İşletmelerin İflas Risklerinin İncelenmesi: Altman Z-Skoru ile Bir Karşılaştırma” başlıklı makaledir. Bu araştırma makalesi, işletmelerin iflastan korunarak ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi, alacaklı taraflar ile işletme faaliyetlerinden etkilenen diğer tüm tarafların korunması amacını taşıyan konkordato kararlarını Edward Altman tarafından geliştirilen ve işletmelerin mali başarısızlıklarını tahmin etmede kullanılan yöntemle mercek altına almaktadır. Konuya ilişkin sağlam bir literatüre dayanan ve geniş bir kavramsal çerçeve sunan analizin işletme sahasına katkıda bulunacağı kanaatimiz güçlüdür.

Murat Şahin’in “Gündelik Hayatın İçinde Değerler ve Değerlerin Toplumsal Boyutları” başlıklı sosyoloji araştırması ise, sosyolojik olarak değer kavramı üzerinde durmakta ve olgunun kavramsal ve kuramsal çerçevesini ortaya koymaktadır. Buradan hareketle; sosyal bilimlerde farklı bakış açılarıyla ele alınan değerler olgusunun, yapısı itibariyle birçok karmaşıklığı içerisinde barındırdığına dikkat çekmektedir. Yazar, kolektif yaşantı içerisinde kazanılan değerlerin, bireyin eylemleri ile anlam kazandığını, bu anlamda değerlerin bir yandan sosyolojinin, diğer yandan da psikolojinin ilgi alanı içerisinde olduğunu da ortaya koymaktadır. Yazarın kolektif yaşantının bir ürünü olarak değerlerin insan davranışlarını belirlediği çıktısına ulaştığı bu incelemeyi özellikle değerler üzerinde çalışacak genç sosyoloji araştırmacılarına tavsiye ediyorum.

Dergimizin yazarlarından Nihat Yılmaz tarafından kaleme alınan “Pratik Siyasette Etiğin Önemi” adlı çalışması, esasen 61. Sayımızın muhtevasıyla tam örtüşmekteydi. Ancak o sayımızın kapak konusu olan siyasî etik bahsini önemsediğimiz için bu sayımızda da konuyu bir şekilde sürdürmeyi tercih ettik. Nihat Yılmaz, makalesinde siyaset kurumunun kötülüklerden ve ahlak dışı davranışlardan korunması için siyasal etikle beslenmesi gerekliliğine işaret etmekte, dolayısıyla ideal bir siyasal yönetim oluşturma sürecinde etik ve siyaset kavramlarının sağladığı imkânlardan yararlanma zaruretine dikkat çekmektedir...

Sayımızın son makalesi Deren Baysal ve Şehriban Kayacan tarafından yazılan “Kilo Verme Üzerine Paylaşımlar Yapan Bir Influencer’ın Takipçilerine Yönelik Netnografik Bir İnceleme”dir. Görüleceği üzere Türkiz’in güncel sosyal konulara ve bunların izdüşümü niteliğindeki araştırma başlıklarına ilgisi vardır. Kelime anlamı itibariyle “etkileyici” olarak çevrilebilecek influencer kavramı son derece yeni bir kavramdır. Bu çağa özgü ve popüler bir kavram hatta artık bir meslek olan “influencer”lık sosyal medya aracılığıyla, farklı ürün ve hizmetleri takipçileri ile paylaşarak onları etkileyen kişilerin işini ifade ediyor.  Makaleyi ortaya çıkaran araştırmalarında yazarlar, katılımsız gözlem tekniği ile, ilgili Instagram hesabından toplanan verileri, nitel netnografik içerik analizi yöntemiyle analiz etmişler, analizlerinin sonucunda önemli çıktıları iletişim ve sosyal medya araştırmacılarının istifadesine sunmuşlardır.

2022’nin son sayısını sizlere takdim ederken; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında yeni bir şevk ve heyecanla buluşmak üzere, kıymetli yazarlarımıza şükranlarımı arz ediyo-rum. Bu sayımızda da emeklerini ortaya koyan Yazı İşleri Müdürümüz Sayın Konur Alp KOÇAK’a, Editör Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN’e, Doktora adayı Sayın Ufuk TOK’a, Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerimize, dergimizin tasarım ve basım işlerini gerçekleştiren kıymetli çalışanlara teşekkürlerimi sunuyor, bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar diliyorum.

Prof. Dr. Yalçın SARIKAYA
Editör


 

İÇİNDEKİLER

Yalçın SARIKAYA

Editörün Notu / Editor’s Note

 7-8
Bilge GÜLMEZ

Kafka’nın “Dönüşüm” Adlı Eserinde Post Modern Kapitalist Bir Unsur Olarak Yabancılaşma
Alienation as a postmodern capitalist factor in Kafka’s “Metamorphosis

 9-28
Ömer YAZAN & 
Oğuzhan Okan ÇULHA

Konkordato Kararı Öncesi ve Sonrasında İşletmelerin İflas Risklerinin İncelenmesi: Altman Z-Skoru İle Bir Karşılaştırma 
Examining Bankruptcy Risks of Business Before and After the Decision of Concordat: A Comparison with Altman Z-Score

 29-49
Murat ŞAHİN

Gündelik Hayatın İçinde Değerler ve Değerlerin Toplumsal Boyutları
Values in Everyday Life and Social Dimensions of Values

 51-81
Nihat YILMAZ

Pratik Siyasette Etiğin Önemi
Significance of Ethic in Practical Politics

 83-103
Deren BAYSAL & 
Şehriban KAYACAN

Kilo Verme Üzerine Paylaşımlar Yapan Bir Influencer’ın Takipçilerine Yönelik Netnografik Bir İnceleme
A Netnographic Review for Followers of an Influencer Posting on Weight Loss

105-128

 

 

Tamamını okuyun...