Sayı 48: Avrasya'da Güncel Meseleler: Toplum, Siyaset, Güvenlik

Yazdır

Sunuş

Dünyada teknolojik ve finansal gelişmelere paralel olarak artan küreselleşme eğilimi, bölgeler ve ülkeler arasında etkileşimi artırmıştır. Küreselleşmeye paralel olarak bölgeselleşme eğilimleri de ağır basmaya başlamış ve birçok bölgesel bütünleşme girişimleri görülmüştür.

Bölgeselleşme eğilimlerinin ağır basmaya başladığı bir dönemde Türk dış politikası; bütün faktörleri dikkate alan, hassas dengeleri koruyan, özel konumundan doğan riskleri minimize ederken avantajları maksimize eden ve çok yönlü bir nitelik taşımak zorundadır. Bu sebeptendir ki Türkiye, tüm dünyada yaşanan gelişmeleri son derece dengeli ve uyumlu bir şekilde tanzim etmek durumundadır. 

Mevcut şartlar altında Türkiye’nin tek yönlü bir tercihte bulunarak diğer tercihlere kayıtsız kalması doğru olmayacaktır. Türkiye kendi millî menfaatleri çerçevesinde Avrupa, ABD, Rusya, Ortadoğu, Afrika, Orta Asya ve Uzakdoğu ülkeleriyle ve bunların içinde olduğu uluslararası ve bölgesel örgütler ve birlikler ile sıkı ilişkiler geliştirmelidir. Türkiye, jeopolitik konumu, genç ve dinamik nüfusu, yetişmiş insan gücü ve ekonomik potansiyeli ile bir bölgesel güçtür ve orta-uzun vadede bir süper güç olma potansiyeli taşımaktadır. Türkiye, ekonomik, kültürel, tarihî, askerî gücünün farkında olarak 21. yüzyılın yeni jeopolitiğine uygun, Türkiye merkezli stratejiler geliştirmelidir.

Bu kapsamda Rus Jeopolitiği kitabının yazarı Dugin’in savunduğu Av-Rusya değil daha geniş bir Avrasya anlayışıyla Türkiye çok yönlü dış politika izlemelidir. Bu bağlamda dergimizin bu sayısında Rusya’dan Çine, Balkanlardan Orta Asya’ya uzanan yazılarla Avrasya’nın farklı boyutlarıyla ele alınması Türkiye’nin gelecek stratejisi açısından önemli katkılar sunabilecektir. Çin’in başlattığı Kuşak ve Yol Projesi çok kutuplu yeni dünya düzeninde önemli bir yere sahiptir. Güney Çin Denizi’ndeki sorunların temelinde de aslında güç dengelerini değiştiren bu gelişmeler yatmaktadır. Bu çerçevede BRICS ülkeleri tarafından kurulan ve üye olmayan birçok ülkenin de katıldığı Yeni Kalkınma Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası gibi kuruluşlar ve yürütülen faaliyetler son derece önemli gelişmelerdir. Hazar Denizi ve bağlantılı ulaşım ağları da hem Kuşak ve Yol Projesi açısından hem de bölge ülkeleri açısından çok önemli bir konudur. Özbekistan’daKerimov sonrası başlayan yeni dönemde de Türkiye aktif olmalı ve her alanda ilişkileri geliştirimelidir.

Tüm bu hususlar dikkate alındığında, bu sayımızda yer alan çalışmaların ne kadar faydalı olduğu ortaya çıkmaktadır. Özellikle geçtiğimiz ay Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu’nun açıkladığı Yeniden Asya açılımı ilanı ve devam eden Astana Süreci çerçevesinde üçlü ve dörtlü zirveler de dikkate alınırsa, bu makalelerin gündemdeki konuların anlaşılması ve gelecek öngörüleri için önemli katkıları olacağı kanaatindeyim.

Düşünce Dünyasında Türkiz olarak, bu sayımızda yer alan makalelerin ve yaratacağı tartışmaların, 2023 Lider Ülke Türkiye hedeflerine ulaşabilmek ve 2053 Süper Güç Türkiye vizyonunu hayata geçirebilmek için uygulamamız gereken millî ve çok yönlü dış politika anlayışının geliştirilmesi açsısından önemli olduğuna inanıyorum.

Başta dergimizin sahibi ve TASAV Başkanı Sayın İsmail Faruk Aksu olmak üzere, sayı editörümüz Sayın Doç. Dr. Yalçın Sarıkaya’ya, yazıları ile bizleri bilgilendiren tüm akademisyenlere, Yazı İşleri Müdürümüz Sayın Konur Alp Koçak’a, Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerimize, dergimizin tasarım ve basım işlerini gerçek-leştiren Net Ofset’in çalışanlarına şükranlarımı sunuyor, bir sonraki sayıda buluşmak üzere, iyi okumalar diliyorum.


Doç. Dr. Mehmet GÜNAL
Editörİçindekiler

Yalçın SARIKAYA Sayı Editörünün Sunuşu 9-12
Selçuk DUMAN Türk Dünyası ve Hegemonya 13-38
Mustafa Kemal ÖZTOPAL İslam Kerimov ve Sonrası Dönemde Özbekistan Dış Politikası: Karşılaştırmalı Bir Bakış 39-58
Aybike AÇIKEL Ukrayna Krizinin Yerelden Uluslararası Soruna Dönüşümü 59-86
Merve AYTAÇ
Timuçin KODAMAN
Hazar Denizi’nin Hukuk Statüsü Konvansiyonu ve Yansımaları 87-104
Saffet YERLİKAYA Güney Çin Denizi Sorunları: Tanımı, Tarafları ve Jeopolitik Değerlendirmesi 105-131
Bülent YILDIRIM Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göçlerin Demografik Verileri ve Analizi (1877/78 - 1989) 133-158