Sayı 36: İran: Kültür, Siyaset, Tarih-II

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)

Sunuş

Düşünce Dünyamızda Türkiz’in İran başlıklı ikinci sayısını; uzun ve köklü siyasi geleneği bulunan ülkenin mevcut durumunu ve sıkıntılı süreçten geçen Ortadoğu jeopolitiğini hareket noktası kabul ederek daha çok sosyo-politik, etnik ve mezhep odaklı sorun ve konularla ilgili çalışmalarla sınırlamaya çalıştık. Diğer etnik guruplara ve kültürlere kıyasla İran’da baskın bir çoğunluğa sahip olmayan Fars ulus ideolojisinin ortaya koyup öncülük ettiği Şia hareketiyle her şeye rağmen bölgede aktif rol üslenmesi oldukça dikkat çekicidir.

Bu sayıda öncelikle jeopolitik açıdan İran Türklüğü ele alınmakta ve İran’da yaşayan Türk kimlik ve kültür varlığının tarihsel izdüşümü irdelenmektedir. Bu bağlamdaki araştırmalar daha da özele indirgenerek “İran Türkmenlerinde Sosyal ve Kültürel Hayat” başlığıyla varlık bulmaktadır. Osmanlı-İran ilişkileri de bir diğer önemli makale başlığıdır. Öte yandan, günümüzde hala Türk kültür geleneğinin ve eserlerinin yaşatıldığı İran’da, Tebriz şehri başta olmak üzere, birçok yerdeki “Büyük Selçuklu Camii” gibi çeşitli mimari yapı incelikleriyle anlatılmaktadır.

İran ekonomisine genel bir bakış ve Pers-Urartu ilişkileri gibi teknik ve tarihsel irdelemelerin yanı sıra, Ortacağ İran’ını her yönüyle anlama adına dünya kamuoyunca bilinen Firdevsi, Nizamü’l-Mülk, Hasan Sabbah ve Ömer Hayyam da yine bu sayımızda araştırma konusu olmaktadır. Günümüz İran algısını sağlam ve tutarlı bir zemine oturtmak bağlamında mütevazı bir katkı sunacağına inandığımız bu sayımızın birçok araştırmacı ve okuyucuya esin kaynağı olması dileklerimizle.

İçindekiler

  • Jeopolitik Açıdan İran Türklüğüne Bir Bakış // Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ
  • İran Türkmenlerinde Sosyal ve Kültürel Hayat // Doç. Dr. Ali TEMİZEL
  • Ortaçağ İrân’ını Anlamak: Firdevsî, Nizâmü’lmülk, Sabbâh ve Hayyâm // Doç. Dr. Ömer Soner HUNKAN
  • Pers – Urartu İlişkileri // Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
  • Osmanlı-İran İlişkileri Çerçevesinde Erzurum Konferansı // Yrd. Doç. Dr. İbrahim AYKUN
  • Tebriz Şehrinin Ortaya Çıkışı ve Coğrafi Özellikleri // Yrd. Doç. Dr. Oğuz ŞİMŞEK
  • İran'da Büyük Selçuklu Cami Mimarisi // Prof. Dr. Oktay ASLANAPA
  • İran Ekonomisinde Yaşanan Radikal Dönüşümlerin Yansımaları // Yrd. Doç. Dr. Ş. Mustafa ERSUNGUR - Yrd. Doç. Dr. Çağlar YURTTANÇIKMAZ - Yrd. Doç. Dr. Demet EKİNCİ - Prof. Dr. Selçuk EMSEN

 

Tamamını okuyun...