Sayı 35: İran: Kültür, Siyaset, Tarih-I

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)

Sunuş

Her sayısında tematik bir konuyu ele alan Düşünce Dünyamızda Türkiz dergimiz; bu sayısında Ortadoğu tarihi ve jeopolitiğinde önemli bir yere sahip olan İran’ı çeşitli yönleriyle araştırma konusu yapmaktadır. Bölgede tarihsel, kültürel, coğrafi ve politik özellikleriyle her zaman baş aktör pozisyonundaki İran ile ilgili çalışmaların yoğunluğundan dolayı bu sayımızı iki cilt olarak siz kıymetli okuyucularımıza sunmak istiyoruz.

Dergimizin birinci sayısında; ülkenin her anlamda tanımlanmasının yanı sıra, İran ve Türkiye arasındaki tarihi, kültürel ve siyasi ilişkilerin uzun ve kapsamlı bir kronolojisi sunulmaktadır. Diğer bir ifadeyle, Selçuklu dönemiyle başlayan Türk- İran etkileşimi Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerine kadar çeşitli başlıklar altında mercek altına alınmaktadır. Bunun en somut örneklerinin başında, vezir Nizamü’lMülk ve onun Siyasetname’sinin özellikle Selçuklu yönetim sistemi üzerine etkisi gelmektedir. Öte yandan İran-Pers dönemi ve İskender’le olan ilişkiler ve bu ilişkiler sonucu oluşan yeni etkileşim alanları irdelenmektedir.

Bu sayımızda dikkatleri çeken diğer önemli bir husus da, Anadolu’daki kazılardan ve hâli hazırdaki anıtlardan hareketle buralardaki Pers izleri araştırılmaktadır. Birinci sayımızın sonlarında, Türk-İran etkileşiminin en belirgin diğer bir alanı olan dil, kültür, sanat ve edebiyat merkezli hususlar enine boyuna tartışılmaktadır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de dünya kamuoyunun özellikle de İslam dünyasının ilgi odağı olan İran’ın çeşitli yönleriyle inceleme konusu edildiği sayımızın bugünü daha iyi okumamıza vesile olacağını düşünerek iyi okumalar dileriz.

İçindekiler

  • Türkiye ve İran Meşrutiyet Süreçlerinde Cumhuriyet Üzerine Tartışmalar // Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERDAL 
  • İskender’in Rüyası: Persler // Yrd. Doç Dr. Akın BİNGÖL - Yrd. Doç Dr. İbrahim ÜNGÖR
  • Selçuklu Devlet Anlayışının Farslaşmasına (İranîleşmesine) Vezir Nizâmü’lMülk’ün Siyâset-Nâme (Siyerü’l-Mülûk) Adlı Eserinin Etkisi // Yrd. Doç. Dr. Kemal TAŞCI
  • M.Ö. VI-IV. Yüzyıllar Arası Anadolu-Pers İlişkilerinin Bir Değerlendirilmesi // Yrd. Doç. Dr. Yavuz GÜNAŞDI - Yrd. Do ç. Dr. Oktay ÖZGÜL
  • İran Günlüğü: Büyük Selçukluların Yurdunda // Prof. Dr. Haşim KARPUZ
  • İran Şiiri Bağlamında Sa'Dî-İ Şirazî'nin Bir Gazelinin Şerhi // Yrd. Doç. Dr. Asuman GÖKHAN

 

 

Tamamını okuyun...