< < TASAV -TASAV - Sayı 28: Medya ve İletişim

Sayı 28: Medya ve İletişim

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)

Sunuş

Düşünce Dünyasında Türkiz dergimizin bu sayısında siyasal sorgulamalar ışığında medya ve iletişim kavramları ele alınmaktadır. Kronolojik olarak basın yayınla başlayan medya süreci; radyo, sinema ve televizyon ile gelişim göstermiş ve günümüzde bilişim teknolojileri destekli internetin katkılarıyla sosyal ağları da içine alan bir fenomen hâline gelmiştir. İletişim gibi çeşitli görev ve sorumluluklarının yanı sıra işlevselliği açısından da sosyal yaşamın vazgeçilemez bir unsuru olmuştur. Postmodern yaşamın doğrudan yansıması sonucu, sanat ve edebiyat başta olmak üzere hemen hemen tüm sosyal bilim araştırmalarında ve kürsülerinde klasik metinsel çalışmalardan kültürel araştırmalar adı altında disiplinler arası bir kimlik kazandırılarak medya ve iletişim merkezli yeni anlayışa geçiş ivme kazanmıştır. Bu sayımızda; alanlarında yetkin bilim adamlarının gerçekleştirdiği kuramsal irdelemelerden örnek uygulamalara uzanan bilimsel çeşitlilik içerisinde medyanın farklı görev, sorumluluk ve işlevlerine değinilmektedir.

Yaşam alanımızın dışındaki dünyadan bilgi almamızı sağlayan medya sayesinde dünya bakışımız şekillenmekte ve gerçeklik algımız ona göre oluşmaktadır, çünkü “bir şeyin gerçek olması pek önemli değildir fakat gerçek olarak algılanması çok önemlidir.” Bu bağlamda, “Medyanın Gerçeklik İnşası ve Gerçeklik Algısı” başlıklı çalışma iletişim yolu ile medyanın insan üzerinde gerçekleştirdiği algı operasyonunu bilimsel bir boyutt a ele almaktadır. Bu kuramsal ağırlıklı çalışmanınbir bakıma uygulama örneği sayılabilecek “Türk Sinemasında Din Adamı Temsili”konulu makalede ise, Türk sinema tarihinin kısa bir özetinin yanı sıra, din adamı imgesinin zamanla kültürel, sosyal ve siyasal gündem değişikliklerine paralel olaraknasıl bir değişim ve dönüşüme maruz kaldığı gösterilmektedir. Bu sayımızda yeralan üçüncü önemli çalışma; idealist paradigmanın en temel tezlerinden biri olan uluslararası örgütler ve hukuk kuralları yardımıyla küresel barış ve güvenliğin sağlanması düşüncesinden hareketle kurulan uluslararası örgütlerin başında gelen Birleşmiş Milletler'in küresel siyaset içindeki yeri ve işleviyle ilgilenmektedir. Bunu yaparken dünyada yaşanan ve Birleşmiş Milletler'in yetki ve sorumluluğu altında meydana gelen birçok olaylara ciddi göndermelerde bulunulmaktadır. Diğer bir uygulama ağırlıklı çalışma, medya başta olmak üzere kitle iletişim araçlarıyla oluşturulan algı ve Türkiye’de yapılan seçimler üzerinden örneklemelerde bulunularak oluşturulan gündem ve söylemlerin analizleriyle ilgilidir. Benzer bir diğer çalışma ise, özellikle günümüzde en hızlı ve bağımsız iletişim aracı olarak kabul edilebilecek olan sosyal medyada kamuoyu oluşturma ve gündem belirleme konularına yoğunlaşmaktadır. Sosyal medyanın etkinliği vurgulanırken özellikle geleneksel medya ile karşılaştırma yapılması araştırmayı daha da ilginç kılmaktadır. Dergimizin son çalışmasında, yoksulluk adı altında farklı bir toplumsal algı örneğine odaklanılmaktadır. Bu çalışmada en dikkat çekici nokta, algı yönetiminin etkisi özellikle yoksullar üzerinde ne denli izler bıraktığı ile ilgili hususlardır. Algı sonucu beyazın siyah, haklının haksız, güçlünün güçsüz, masumun suçlu ve dostun düşman gösterildiği bir düzenden herkesin ve her şeyin yerli yerinde olacağı bir yapıya erişmek ümidiyle iyi okumalar diliyoruz.

İçindekiler

  • Medyanın Gerçeklik İnşası ve Gerçeklik Algısı // Doç. Dr. Mehmet Sezai TÜRK 
  • Türk Sineması’nda Din Adamı Temsili // Öğr. Gör. Mehmet KARATAŞ 
  • Birleşmiş Milletler’in Küresel Siyaset İçindeki Yeri: Güvenlik Boyutu Kapsamında Bir Değerlendirme V/ Doç. Dr. Bilal KARABULUT 
  • Akp, Seçmeni Nasıl Etkiliyor? Akp, Seçmene Nasıl ‘Evet’ Dedirtiyor? Sıcak Gündeme Etki Kuramları Perspektifi nden Bakmak // Yrd. Doç. Dr. Ahmet BIYIK 
  • Sosyal Medyada Kamuoyu Oluşturma ve Gündem Belirleme Algısı // Arş. Gör. Tezcan KAPLAN
  • Medyanın İnşa Ett iği Yoksull uk Kültürünün Toplumsal Algısı // Pınar Mehri ŞANLIER
Tamamını okuyun...