Düşünce Dünyasında TÜRKİZ

SUNUŞ

Düşünce Dünyasında TÜRKİZ, TASAV tarafından hazırlanıp Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez yayınlanan ulusal  hakemli bir dergidir. TÜRKİZ, Bilimsel Danışman Kurulu ve Yayın Kurulu'nda bulundurduğu farklı disiplinlere mensup yerli ve yabancı akademisyenler ile bilimsel nitelik ve yenilikten ödün vermeyen saygın bir akademik dergi olarak İngilizce ve Türkçe makalelere ve kitap tahlillerine yer vermektedir. 

TÜRKİZ; siyasî, sosyal ve ekonomik politikaların belirlenmesine, mevcut politikaların bilimsel veriler ışığında tahlil edilerek geliştirilmesine ve önemli sorunların çözümüne yönelik politika önerilerinin ortaya konmasına öncelik atfetmekte, bu çerçevede disiplinler-arası araştırmaları teşvik etmektedir.

Sosyal bilimlerin birçok alanında hazırlanacak araştırmalara yer veren TÜRKİZ, bilimselliğin ilk şartı olan nesnelliği temel yayın ilkelerinden biri olarak kabul eder. Dolayısıyla TÜRKİZ'e yayınlanmak üzere gönderilen tüm araştırma yazıları, tarafsız hakemler tarafından en hızlı şekilde gözden geçirilir ve uygun görülmesi hâlinde telif ücretleri müelliflere ödenmek suretiyle yayınlanır.

Yayın Şartları

  • Dergiye gönderilecek yazılar, işlediği konuya yeni bir boyut getirecek şekilde özgün ve daha önce hiçbir yayın organında yayınlanmamış olmalıdır.
  • Makaleler, dipnotlar dâhil 6.000-10.000 kelime; kitap tahlilleri ise 1500–2000 kelime arasında olmalıdır. Makaleler Microsoft Word programında Times New Roman karakterinde ve 1,15 satır aralığıyla yazılmalı; metin için 12 punto, dipnotlar için ise 10 punto kullanılmalıdır.
  • Makalelerde, kullanılan kaynakların alfabetik olarak sıralandığı kaynakçanın, dipnotların ve diğer şekil şartlarının TÜRKİZ’in belirlediği yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanması gerekmektedir.
  • Makalelere Türkçe özet ve anahtar kelimeler ile İngilizce özet (abstract) ve İngilizce anahtar kelimeler (keywords) eklenmelidir. Özetler 100 kelimeyi aşmamalı, anahtar kelimeler beş adetle sınırlandırılmalıdır.
  • Dergiye gönderilen bir makalenin yayımlanması Yayın Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde sözkonusu yazı ivedilikle değerlendirilmek üzere iki hakeme gönderilir. Hakemlere yazar adı, yazarlara ise hakem adı bildirilmez. Hakem raporlarından birinin olumlu, diğerinin olumsuz olması hâlinde, üçüncü bir hakeme gönderilir ve bu sonuca göre Yayın Kurulu tarafından yazıların yayımlanması hususunda karar verilir.  
  • Dergide yayınlanan yazıların tüm telif hakları, TASAV tarafından belirlenecek telif ücretinin yazara ödenmesiyle birlikte TASAV’a geçmiş olur.
  • Yazının tamamının başka bir yayın organında yayınlanması TASAV’ın iznine tâbidir.
  • Yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazılardaki görüşler dergiye ve TASAV’a mâl edilemez.

Editörün Notu
Yayın Kurulu
Bilim ve Hakem Kurulu
Yayın İlkeleri
Makale Gönder
Tüm Sayılar